top of page

RATA o.z. je terapeuticko-vzdelávacie centrum pre deti s poruchami autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami od 2 - 15 rokov a ich rodiny. 

Zabezpečujeme v ňom ambulantné terapie pre deti, konzultácie a vzdelávacie workshopy a kurzy pre rodičov a terapeutov, ktorí danými prístupmi pracujú.

 

Na našich aktivitách sa pravidelne podieľajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci z radov rodičov, študentov a domácich a zahraničných odborníkov.

Spoločne vytvárame priestor pre komunitné a podporné aktivity a širšiu sociálnu inklúziu detí s PAS a ADHD a ich rodín.

Informácie o objednávkach a termínoch: rata.centrum@gmail.com

Informácie o voľných pracovných pozíciách: rata.centrum@gmail.com

 

DSC_7488_edited.jpg
Skríningy

longikid - skríning pre deti s vývinovým oneskorením

smt - test školskej zrelosti

Špecializované skríningy BHRG modelu nám poskytnú podrobné údaje o aktuálnom štádiu vývinu dieťaťa a jeho odchýlkach a slúžia ako východisko pre nastavenie terapeutického programu na stimuláciu ďalšieho rozvoja

DSC_7335_edited.jpg
Dramatoterapia

skupinová dramatoterapia 

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, chápania a vyjadrovania emócií, rozvoj predstavivej hry a spolupráce

DSC_7435_edited_edited.jpg
TSMT

senzomotorický tréning

Individuálny tréning zameraný na dozrievanie centrálnej nervovej sústavy, zlepšenie motorickej koordinácie a zmyslového vnímania, spätnej väzby, sebakontroly, exekutívnych funkcií a interakcie.

Možnosť zaškolenia rodičov na domáci program a/alebo ambulantných terapií v našom centre.

DSC_8005_edited.jpg
škola volá

Sindelar metóda - pri problémoch s vnímaním a učením 

metóda zameraná na zachytenie a odstránenie deficitov čiastkových funkcií vhodná pre deti predškolského a školského  veku s poruchou pozornosti, ťažkosťami pri učení, čítaní, písaní a pod.

DSC_7604_edited.jpg
ABA

individuálna terapia pod supervíziou certifikovanej behaviorálnej analytičky

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy.

Kids Blowing Bubbles
denné tábory

intenzívne terapeutické denné tábory

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zamerané na rozvoj sociálnych zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy, skupinové senzomotorické tréningy TSMT2, muzikoterapia, dramatoterapia,  pod vedením skúsených terapeutiek.

RATA o. z. Bratislava
RATA centrum n. o. Tomášov
bottom of page