RATA centrum je terapeuticko-vzdelávacie centrum pre deti s poruchami autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami od 2 - 12 rokov a ich rodiny. 

Zabezpečujeme v ňom ambulantné terapie pre deti, konzultácie a vzdelávacie workshopy a kurzy pre rodičov a terapeutov, ktorí danými prístupmi pracujú.

 

Na našich aktivitách sa pravidelne podieľajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci z radov rodičov, študentov a domácich a zahraničných odborníkov.

Spoločne vytvárame priestor pre komunitné a podporné aktivity a širšiu sociálnu inklúziu detí s PAS a ADHD a ich rodín.

Informácie o objednávkach a termínoch: rata.centrum@gmail.com

Milí klienti, naše centrá sú opäť otvorené. Ďakujeme, že ste vydržali a tešíme sa na Vás! Termíny si môžete dohodnúť na rata.centrum@gmail.com alebo tsmt.rata@gmail.com.

Denný terapeutický tábor v Rata centre v Tomášove

pre deti vo veku 3 - 7 rokov s PAS (alebo podozrením na PAS)

Termíny:

1. turnus: 3. - 7. august 2020  od 8:00 do 15:00

2. turnus: 10. - 14. august 2020 od 8:00 do 15:00

cena: 300 Eur

Prihlásiť sa je možné iba na celý týždeň

Počet detí v skupine 7, počet terapeutiek 4 - 5.

Tábor je zameraný na komplexný rozvoj dieťaťa, počas tábora každé dieťa absolvuje individuálne a skupinové terapeutické aktivity zamerané na rozvoj komunikácie, sociálnych zručností a hry, individuálny a skupinový senzomotorický tréning a nácvik sebaobsluhy. Dramatoterapii bude venovaný jeden celý deň v rámci každého turnusu pod vedením liečebnej pedagogičky a bábkoherečky Lucie Kralovičovej. 

Pred táborom je potrebné absolvovať osobné stretnutie a konzultáciu s dieťaťom v našom centre (vzťahuje sa iba na nových klientov).

Viac info a prihlášky na rata.centrum@gmail.com alebo telefonicky na 0917 755 880

 

Špecializované skríningy BHRG modelu nám poskytnú podrobné údaje o aktuálnom štádiu vývinu dieťaťa a jeho odchýlkach a slúžia ako východisko pre nastavenie terapeutického programu na stimuláciu ďalšieho rozvoja

longikid - skríning pre deti s vývinovým oneskorením

smt - test školskej zrelosti

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, chápania a vyjadrovania emócií, rozvoj predstavivej hry a spolupráce

individuálna dramatoterapia 

Individuálny tréning zameraný na dozrievanie centrálnej nervovej sústavy, zlepšenie motorickej koordinácie a zmyslového vnímania, spätnej väzby, sebakontroly, exekutívnych funkcií a interakcie.

Možnosť zaškolenia rodičov na domáci program a/alebo ambulantných terapií v našom centre.

senzomotorický tréning

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj zručností ako je jemná motorika, písanie, čítanie s porozumením, počítanie, učivo prvého stupňa ZŠ.

individuálna terapia zameraná na rozvoj školských zručností

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy.

individuálna terapia pod supervíziou certifikovanej behaviorálnej analytičky

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zamerané na rozvoj sociálnych zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy, skupinové senzomotorické tréningy TSMT2, muzikoterapia, dramatoterapia,  pod vedením skúsených terapeutiek.

intenzívne terapeutické denné tábory

RATA centrum Bratislava
RATA centrum Tomášov

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com