RATA centrum je terapeuticko-vzdelávacie centrum pre deti s poruchami autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami od 2 - 12 rokov a ich rodiny. 

Zabezpečujeme v ňom ambulantné terapie pre deti, konzultácie a vzdelávacie workshopy a kurzy pre rodičov a terapeutov, ktorí danými prístupmi pracujú.

 

Na našich aktivitách sa pravidelne podieľajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci z radov rodičov, študentov a domácich a zahraničných odborníkov.

Spoločne vytvárame priestor pre komunitné a podporné aktivity a širšiu sociálnu inklúziu detí s PAS a ADHD a ich rodín.

Informácie o objednávkach a termínoch: rata.centrum@gmail.com

Informácie o voľných pracovných pozíciách: rata.centrum@gmail.com

 

longikid - skríning pre deti s vývinovým oneskorením

smt - test školskej zrelosti

Špecializované skríningy BHRG modelu nám poskytnú podrobné údaje o aktuálnom štádiu vývinu dieťaťa a jeho odchýlkach a slúžia ako východisko pre nastavenie terapeutického programu na stimuláciu ďalšieho rozvoja

individuálna dramatoterapia 

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, chápania a vyjadrovania emócií, rozvoj predstavivej hry a spolupráce

senzomotorický tréning

Individuálny tréning zameraný na dozrievanie centrálnej nervovej sústavy, zlepšenie motorickej koordinácie a zmyslového vnímania, spätnej väzby, sebakontroly, exekutívnych funkcií a interakcie.

Možnosť zaškolenia rodičov na domáci program a/alebo ambulantných terapií v našom centre.

individuálna terapia zameraná na rozvoj školských zručností

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj zručností ako je jemná motorika, písanie, čítanie s porozumením, počítanie, učivo prvého stupňa ZŠ.

individuálna terapia pod supervíziou certifikovanej behaviorálnej analytičky

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy.

intenzívne terapeutické denné tábory

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zamerané na rozvoj sociálnych zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy, skupinové senzomotorické tréningy TSMT2, muzikoterapia, dramatoterapia,  pod vedením skúsených terapeutiek.

RATA centrum Bratislava
RATA centrum Tomášov

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

tel. 0917 822 949

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

tel. 0905 963 203

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com