Parent academy

vzdelávanie pre rodičov detí s PAS a ADHD

Byť rodičom dieťaťa s vývinovým oneskorením, prípadne s už diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) alebo ADHD, predpokladá množstvo znalostí a zručností, ktoré rodič neurotypického dieťaťa ani nepozná...

Práve preto sa Rata zameriava na vzdelávanie rodičov za účasti domácich a zahraničných hostí, ktoré je zamerané na:

Porozumenie príznakov a prejavov správania dieťaťa s PAS a/alebo ADHD.

Využitie princípov ABA terapie pri realizácii domácich programov.

Špecifiká senzomotorického vývinu dieťaťa s vývinovým oneskorením, PAS a ADHD.

Možnosti a limity inkluzívneho vzdelávania detí s vývinovými poruchami na Slovensku.

Tematické verejné prednášky a workshopy.

Informácie o prebiehajúcich a pripravovaných

školeniach nájdete vždy tu a tiež v sekcii News.

Byť rodičom dieťaťa s PAS, ADHD alebo inou vývinovou poruchou je výzvou, ktorú je možné zvládnuť, ak ste otvorení a pripravení veľa sa učiť.

blogy rodičov ukazujú, že nie sme sami

Blogy, ktoré píšu mamy detí s autizmom sú asi najosobnejšou výpoveďou o živote s dieťaťom s PAS.

Sú síce pohľadom cez subjektívnu osobnú skúsenosť, ktorá môže, no nemusí platiť pre všetkých, ale majú aj širší odkaz a to ten, že nie ste sami, že je mnoho rodín, ktoré prežívajú dobré aj ťažšie chvíle, tak ako vy.

Nás inšpirovala Lucia:

https://www.instagram.com/autizmusakoterapia/

Mozaika zdravia - magazín zaujímavostí, inšpirácií a noviniek 

Online magazín Mozaika zdravia je našim partnerským webom a dočítate

sa v ňom okrem iného vždy niečo zaujímavé o autizme a o projektoch, na ktorých Rata aktuálne spolupracuje s partnerskými organizáciami z iných krajín.

Rastieme spolu

- krok za krokom

 

Skvelú príručku o zdravom vývine dieťaťa a prvých  príznakoch odlišného vývinu pripravil tím odborníčiek zo Slovenska, Maďarska, Islandu a Rumunska v rámci projektu Bio trio podporeného programom Erasmus plus. Je písaná jednoducho a priateľsky, tak aby jej každý porozumel a v tlačenej verzii ju dostanete priamo u nás v Rate už v septembri 2019. V online verzii si ju môžete prečítať tu 

Rovnosť príležitostí detí so špeciálnymi potrebami v prístupe ku vzdelaniu

Cyklus prednášok a workshopov pre odbornú a laickú verejnosť

Od roku 2015 organizuje každoročne RATA o. z. v spolupráci s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR a ďalšími partnerskými domácimi a zahraničnými organizáciami verejné prednášky a workshopy pre odborníkov a rodičov detí s vývinovými poruchami s renomovanými lektormi v oblasti včasnej diagnostiky a intervencie detí so špeciálnymi potrebami. Cieľom podujatí je predstaviť možnosti prenosu dobrej praxe, inovatívnych metód a inkluzívnych stratégií v oblasti včasnej terapeutickej intervencie a vzdelávania detí s vývinovými poruchami, špecificky detí s poruchou autistického spektra.

Prehľad podujatí:

2. 6. 2015 kino Lumiére, Bratislava

Raná diagnostika a včasná terapeutická intervencia u detí s PAS, ADHD a inými vývinovými poruchami. (Rané symptómy organickej nezrelosti mozgu, neuro-senzo-motorické testy a terapeutický model BHRG)

Lektorka: Katalin Lakatos, PhD. (riaditeľka nadácie BHRG, Budapešť, Maďarsko)

Organizátori: RATA o. z., ORRRP MPSVaR SR, BHRG Foundation Budapest, MŠVVaŠ SR

22. 10. 2015 kino Lumiére, Bratislava

ABA - šanca pre lepšiu budúcnosť detí s PAS

Lektori: Prof. Karola Dillenburger BCBA-D (riaditeľka Centra pre aplikovanú behaviorálnu analýzu Queens University Belfast) a Prof. Michael Keenan BCBA-D (Katedra psychológie, Ulster University)

Organizátori: RATA, o. z., ORRRP MPSVaR SR, MŠVV v SR, QUB, UU v Severnom Írsku

20.02.2016  aula PF Prešovskej Unierzity, Prešov

Benefity aplikovanej behaviorálnej analýzy pre sociálnu inklúziu  detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektori: prof. Karola Dillenburger, BCBA-D (riaditeľka Centra pre aplikovanú behaviorálnu analýzu Queens University Belfast) a prof. Michael Keenan, BCBA-D (Katedra psychológie Ulster University)

Organizátori: RATA, o. z., PF PU v Prešove, ORRRP MPSVaR SR, MŠVV v SR, MPSV v SR, QUB, UU v Severnom Írsku

 20. 3. 2017 kino Lumiére, Bratislava

Aplikovaná behaviorálna analýza – správna voľba pre autizmus

Lektori: prof. Karola Dillenburger, BCBA-D riaditeľka Center for Applied Behavior Analyses, Queen´s University, Belfast, NI a prof. Michael Keenan, BCBA-D

Organizátori: RATA, o. z., ORRRP MPSV v SR, QUB, UU v Severnom Írsku, sponzor SEPS a.s.

 24. 11. 2017 kino Lumiére, Bratislava

ESDM - včasná intervencia pre deti s PAS

lektorka: Saulé  Westenholz (ESDM terapeutka, Kodaň, Dánsko)

Organizátori: RATA o. z., ORRRP MPSVaR SR, ESBA

 

Informácie o pripravovaných podujatiach nájdete vždy v našich News.

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

tel. 0908 158 603

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

tel. 0905 963 203

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com