top of page

Parent academy

Tipy pre rodičov detí s PAS a ADHD

Byť rodičom dieťaťa s vývinovým oneskorením, prípadne s už diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) alebo ADHD, predpokladá množstvo znalostí a zručností, ktoré rodič neurotypického dieťaťa ani nepozná...

Práve preto sa Rata zameriava na vzdelávanie rodičov za účasti domácich a zahraničných hostí, ktoré je zamerané na:

Porozumenie príznakov a prejavov správania dieťaťa s PAS a/alebo ADHD.

Využitie princípov ABA terapie pri realizácii domácich programov.

Špecifiká senzomotorického vývinu dieťaťa s vývinovým oneskorením, PAS a ADHD.

Možnosti a limity inkluzívneho vzdelávania detí s vývinovými poruchami na Slovensku.

Tematické verejné prednášky a workshopy.

Informácie o prebiehajúcich a pripravovaných

školeniach nájdete vždy tu a tiež v sekcii News.

Byť rodičom dieťaťa s PAS, ADHD alebo inou vývinovou poruchou je výzvou, ktorú je možné zvládnuť, ak ste otvorení a pripravení veľa sa učiť.

Narodený v modrú stredu.jpg

Kniha: Daniel Temmet "Narodený v modrú stredu", Absynt, 2020 

Knihu a jej predstaviteľa Daniela si určite obľúbite. O svojej ceste poznačenej Aspergerovým syndrómom a bohatým obrazovým vnímaním, vďaka ktorému všetky čísla majú svoju farbu a špecifický tvar, píše pútavo prostredníctvom príbehov zo svojho života. Pomocou jeho rozprávania sa môžeme aj my priblížiť tomu, aké to je pre niektoré deti snažiť sa zapadnúť do sveta, kde  bežné veci ako sociálne vzťahy s rovesníkmi, životné zmeny a komunikácia sú každodennou výzvou. V živote majú však to, čo pomohlo aj Danielovi – podpora rodiny a akceptácia toho, akí sú. 

Boy Sitting on a Chair

blogy rodičov ukazujú, že nie sme sami

Blogy, ktoré píšu mamy detí s autizmom sú asi najosobnejšou výpoveďou o živote s dieťaťom s PAS.

Sú síce pohľadom cez subjektívnu osobnú skúsenosť, ktorá môže, no nemusí platiť pre všetkých, ale majú aj širší odkaz a to ten, že nie ste sami, že je mnoho rodín, ktoré prežívajú dobré aj ťažšie chvíle, tak ako vy.

Nás inšpirovala Lucia:

https://www.instagram.com/autizmusakoterapia/

Boy and sister

Porucha spracovania zmyslových vnemov SPD

Niektoré deti reagujú na zmyslové podnety veľmi citlivo, iné ich akoby ani neregistrovali. Niektoré ich v jednom kuse vyhľadávajú, napr. skáču, točia sa, hojdajú sa a pod., iné sa novým pohybom, kontaktu s novými konzistenciami vecí vyhýbajú. Na to, aby dieťa reagovalo na zmyslové podnety adekvátne, musia zmyslové orgány podnety správne zachytiť a následne ich mozog musí správne spracovať. Ak je problém pri vstupe informácie, či pri jej spracovaní, dieťa na zmyslový podnet nedokáže správne reagovať. Všímajte si reakcie vášho dieťaťa, ak máte podozrenie, že nereaguje adekvátne, kontaktujte nás.  

Painted Heart

Mozaika zdravia - magazín zaujímavostí, inšpirácií a noviniek 

Online magazín Mozaika zdravia je našim partnerským webom a dočítate

sa v ňom okrem iného vždy niečo zaujímavé o autizme a o projektoch, na ktorých Rata aktuálne spolupracuje s partnerskými organizáciami z iných krajín.

amazing things happen.jpg

Ako vysvetliť autizmus okoliu? Skúste túto animáciu

Ak rozmýšľate ako vysvetliť spolužiakom, kamarátom a známym aký je vlastne človek s autizmom, skúste si spolu pozrieť video na linku nižšie. Je to výborný spôsob ako priblížiť ďeťom inakosť.

Krásna a oceňovaná animácia o autizme od režiséra a animátora Alexa Amelinesa, má už i slovenskú podobu.
Na slovenskej verzii spolupracovali: herec Přemysl Boublík, nahral a zmixoval Mirko Peniak.
Zdieľajme porozumenie!

https://youtu.be/gyYWNVgRB3Y

Father Playing with Son

Rastieme spolu

- krok za krokom

 

Skvelú príručku o zdravom vývine dieťaťa a prvých  príznakoch odlišného vývinu pripravil tím odborníčiek zo Slovenska, Maďarska, Islandu a Rumunska v rámci projektu Bio trio podporeného programom Erasmus plus. Je písaná jednoducho a priateľsky, tak aby jej každý porozumel a v tlačenej verzii ju dostanete priamo u nás v Rate už v septembri 2019. V online verzii si ju môžete prečítať tu 

Rovnosť príležitostí detí so špeciálnymi potrebami v prístupe ku vzdelaniu

Cyklus prednášok a workshopov pre odbornú a laickú verejnosť

Od roku 2015 organizuje každoročne RATA o. z. v spolupráci s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR a ďalšími partnerskými domácimi a zahraničnými organizáciami verejné prednášky a workshopy pre odborníkov a rodičov detí s vývinovými poruchami s renomovanými lektormi v oblasti včasnej diagnostiky a intervencie detí so špeciálnymi potrebami. Cieľom podujatí je predstaviť možnosti prenosu dobrej praxe, inovatívnych metód a inkluzívnych stratégií v oblasti včasnej terapeutickej intervencie a vzdelávania detí s vývinovými poruchami, špecificky detí s poruchou autistického spektra.

Prehľad podujatí:

2. 6. 2015 kino Lumiére, Bratislava

Raná diagnostika a včasná terapeutická intervencia u detí s PAS, ADHD a inými vývinovými poruchami. (Rané symptómy organickej nezrelosti mozgu, neuro-senzo-motorické testy a terapeutický model BHRG)

Lektorka: Katalin Lakatos, PhD. (riaditeľka nadácie BHRG, Budapešť, Maďarsko)

Organizátori: RATA o. z., ORRRP MPSVaR SR, BHRG Foundation Budapest, MŠVVaŠ SR

22. 10. 2015 kino Lumiére, Bratislava

ABA - šanca pre lepšiu budúcnosť detí s PAS

Lektori: Prof. Karola Dillenburger BCBA-D (riaditeľka Centra pre aplikovanú behaviorálnu analýzu Queens University Belfast) a Prof. Michael Keenan BCBA-D (Katedra psychológie, Ulster University)

Organizátori: RATA, o. z., ORRRP MPSVaR SR, MŠVV v SR, QUB, UU v Severnom Írsku

20.02.2016  aula PF Prešovskej Unierzity, Prešov

Benefity aplikovanej behaviorálnej analýzy pre sociálnu inklúziu  detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektori: prof. Karola Dillenburger, BCBA-D (riaditeľka Centra pre aplikovanú behaviorálnu analýzu Queens University Belfast) a prof. Michael Keenan, BCBA-D (Katedra psychológie Ulster University)

Organizátori: RATA, o. z., PF PU v Prešove, ORRRP MPSVaR SR, MŠVV v SR, MPSV v SR, QUB, UU v Severnom Írsku

 20. 3. 2017 kino Lumiére, Bratislava

Aplikovaná behaviorálna analýza – správna voľba pre autizmus

Lektori: prof. Karola Dillenburger, BCBA-D riaditeľka Center for Applied Behavior Analyses, Queen´s University, Belfast, NI a prof. Michael Keenan, BCBA-D

Organizátori: RATA, o. z., ORRRP MPSV v SR, QUB, UU v Severnom Írsku, sponzor SEPS a.s.

 24. 11. 2017 kino Lumiére, Bratislava

ESDM - včasná intervencia pre deti s PAS

lektorka: Saulé  Westenholz (ESDM terapeutka, Kodaň, Dánsko)

Organizátori: RATA o. z., ORRRP MPSVaR SR, ESBA

 

Informácie o pripravovaných podujatiach nájdete vždy v našich News.

bottom of page