top of page

Projekty, ktoré realizujeme v rámci grantových programov a s podporou donorov

Príprava špecializovaných pomôcok
pre deti s PAS

Vďaka podpore nadácie Markíza sme v roku 2023 realizovali projekt, v rámci ktorého sme pripravili a vyrobili množstvo vizuálnych pomôcok pre deti s PAS, ktoré využívame na ambulantných terapiách, no naši detskí klienti ich môžu využívať aj v domácom prostredí. Pomôcky sme dokázali vyrobiť aj vďaka farebnej multifunkčnej tlačiarni, ktorá bola v rámci projektu zakúpená a uľahčuje nám našu každodennú prácu. Ďakujeme!

logo nadacia markiza.png

2018

BIO TRIO II.

Add some more info about this item...

V pokračovaní úspešného projektu BIO TRIO  zameraného na rozvíjanie vzťahu medzi rodičmi/dieťaťom/odborníkmi sa nasledujúce 3 roky budeme sústrediť na budovanie zdravej a efektívnej komunikácie. Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre komunikačný priestor, ktorý funguje, je empatický, vzájomný a plný porozumenia. Či už sú zúčastnení verbálni alebo neverbálni, potrebujú nástroje k tomu "ako" sa bližšie spoznať a porozumieť si.  Interdisciplinárny tím z participujúcich organizácií pripraví a odpilotuje vzdelávacie programy pre rodičov a odborníkov, ktoré nám pomôžu lepšie si navzájom porozumieť a vytvárať otvorené a kooperujúce komunity. Projekt je financovaný z programu Erasmus plus, realizujú ho partnerské organizácie zo SR, HU, IS.

Recognize me alebo Spoznajte ma

Add some more info about this item...

Projekt v spolupráci s Ilgi Autism Association (Turecko), BHRG Foundation (Maďarsko) a Rata o.z. (Slovnesko) je zameraný na zdieľanie dobrej praxe z jednotlivých krajín zameranej na rozpoznanie prvých odchýlok vývinu dieťaťa a skoré odhalenie príznakov autizmu. V rámci projektu sa odborníci z partnerských krajín vzdelávajú počas študijných návštev a workshopov v Bratislave, Budapešti  a Ankare a spoločne pripravujú vzdelávací materiál pre  materské školy zameraný na osvetu o príznakoch PAS a špecifiká inkluzívneho vzdelávania detí s PAS v bežných materských školách. Projekt je realizovaný v rámci grantovej schémy Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey. 

Šanca pre Natašku

Add some more info about this item...

Vďaka podpore zo zamestnaneckého grantového programu nadácie Volkswagen Slovakia môžeme zabezpečiť komplexný terapeutický program zameraný na rozvoj komunikácie a sociálnych zručností, hrubej a jemnej motoriky, pozornosti a spolupráce pre Natašku. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu, bude môcť Nataška čoskoro navštevovať materskú školu a pripraviť sa na svoj prvý ročník:)   

Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou

Add some more info about this item...

Projekt realizujeme v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. - OP ĽZ DOP 2018/4.1.2./01 od septembra 2018 do augusta 2021. V rámci projektu poskytujeme poradenstvo rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením v špeciálnopedagogickej a sociálnej oblasti s cieľom prevencie a eliminácie diskriminácie a podpory sociálneho začlenenia dieťaťa a jeho rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje.

BIO TRIO

Add some info about this item

Projekt Bio trio realizujeme v rámci európskeho programu Erasmus plus spolu s partnerskými organizáciami z Maďarska, Islandu a Rumunska od novembra 2017. V rámci projektu sme vytvorili medzinárodný tím odborníkov z neziskových organizácií, terapeutov, riaditeľov a učiteľov škôlok s holistickým prístupom, ktorý pracuje na vytvorení spoločnej komunikačnej koncepcie potreby včasnej terapeutickej intervencie u detí s vývinovým oneskorením. 

KINO PRE DETI - senzoricky prispôsobené

Add some info about this item

V roku 2018 spustilo RATA o.z. v spolupráci s kinom Lumiére nový formát premietania pre deti určený najmä deťom s poruchou autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami. Každú druhú sobotu majú deti možnosť vidieť projekcie, ktoré sú špecificky senzoricky upravené pre citlivé zmyslové vnímanie detí. Projekt Kino pre deti bol podporený aj v rámci grantovej schémy Mesta Bratislava, vďaka čomu sú deťom v sále k dispozícii pohodlné sedacie vaky.

 

PODPORA OSÔB S MENTÁLNYM, FYZICKÝM ALEBO KOMBINOVANÝM POSTIHNUTÍM

Add some info about this item

Cieľom projektu, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore nadácie Agrofert, je sociálne začlenenie detí s PAS predškolského veku a ich rodín. Prostredníctvom ABA techník a metód v projekte cielene rozvíjame a zlepšujeme komunikáciu detí a tým aj ich sociálne správanie a zručnosti. Prostredníctvom zachytenia problémového správania a následnými terapeutickými intervenciami ABA znižujeme problémové správanie, ktoré je nebezpečné pre dieťa alebo jeho okolie a nacvičujeme sociálne prijateľné alternatívne správanie, čo priamo pomáha sociálnemu začleneniu celej rodiny. 

Please reload

logoBA.png

2017

europsky soc. fond.jpg
operační_program_ludské_zdroje.jpg
IA_MPSVR_SR_1.jpg
nadacia_logo-300x79.jpg
Recognize Me.jpg
EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Heading 1

Zriadenie a vybavenie miestností na senzomotorickú terapiu

Projekt realizovaný v grantovej schéme Budúcnosť aj s autizmom, vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia od októbra 2016 - júna 2017.

V rámci projektu sme zriadili a plne vybavili dve senzomotorické miestnosti v Rata centre v Tomášove a v Rata centre v Internáte Slovnaft v Bratislave. Ďakujeme!

Rekonštrukcia Rata centra

V lete 2017 sme zrekonštruovali časť Rata centra v Tomášove. Naši klienti tak môžu využívať nové sociálne zariadenia a terapeutky novú kanceláriu. Priestory Rata centra sú vďaka tomu príjemnejším miestom pre prácu a terapie. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z nadácie EPH a realizovali sme ho od júla 2017 do októbra 2017. 

Viem ti povedať

Vďaka projektu Viem ti povedať nadácie Pontis sa nám podarilo zabezpečiť 4 tablety od spoločnosti Lenovo s aplikáciou Lentalk pre 4 rodiny s deťmi s PAS, ktorá im pomôže pri rozvíjaní každodennej komunikácie. Ďakujeme!

PS: Aplikáciu LenTalk si môžete zdarma stiahnuť na svojom androide.

Príručka pre rodičov v ABA

Príručka sumarizuje základné princípy ABA tak, aby boli pre rodičov zrozumiteľné a aby ich dokázali aplikovať pri práci so svojim dieťaťom doma. Zostavila ju certifikovaná behaviorálna analytička Mgr. Ivana Trellová BCBA ako praktického sprievodcu ABOU pre rodiny, ktoré s terapiou ešte len začínajú. Vydanie finančne podporila SEPS a. s.

Please reload

bottom of page