top of page

Ochrana súkromia / Privacy policy

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Nižšie vám vysvetľujeme, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame, či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným. Ochrana súkromia sa vzťahuje na prehliadanie webovej stránky rata.sk, zasielanie a prijímanie e-mailov s informáciami, žiadosťami, registráciou pomocou kontaktných formulárov na webovej stránke www.rata.sk.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe vášho súhlasu, budú použité na účely:

  • zasielania e-pozvánok, oznamov o našich aktivitách – informačného materiálu,

  • spracovanie žiadosti o termín na terapiu,konzultáciu, poradenstvo, vzdelávanie,

  • vybavovanie a reakcie na žiadosti, informácie a podnety uvedené v e-mailoch zasielaných na kontaktné adresy uvedené na www.rata.sk ,

Rozsah spracúvania osobných údajov

Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu meno, e-mail, resp. údaje, ktoré poskytnete  vo vyplnení kontaktného formulára na stránke.

Osobné údaje získané v rámci spoločnej komunikácie prevádzkovateľa s dotknutou osobou ako aj komunikácie dotknutých osôb cez sociálne média, v rámci e-mailovej komunikácie, telefonickej komunikácie a získané prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov, sú spracovávané s cieľom vytvorenia adresnej a účelnej prezentácie prevádzkovateľa, ako aj na zefektívnenie komunikácie s dotknutými osobami. Takto získané osobné údaje sú zároveň použité iba a výlučne na účely, na ktoré ich poskytol prevádzkovateľ.

Okrem osobných údajov môže prevádzkovateľ získavať a následne spracúvať aj ďalšie údaje a informácie súvisiace s aktivitami prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľ obdrží na základe oboznámenia dotknutých osôb alebo ktoré vyplývajú zo vzájomnej telefonickej a e-mailovej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako aj cez sociálne siete, webovú stránku prevádzkovateľa alebo iné komunikačné prostriedky.

Právny základ spracúvania

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby zaslaním emailu za účelom poskytnutia informácie, či zaslaním kontaktného formulára z webovej stránky www.rata.sk

Súhlas

Súhlasom s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresu jana@rata.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Nešírime, nepredávame ani neprenajímame Vaše informácie žiadnym tretím stranám.

Použitie sprostredkovateľov

Sme zodpovední za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v časti Ochrana súkromia a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.
Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s ochranou osobných údajov, štandardami EÚ a iným zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované, za účelom ich ďalšieho spracovania, naším sprostredkovateľom, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, v tom prípade budú údaje anonymizované.

Vaše práva

Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies

Webová stránka www.rata.sk používa cookies, aby zlepšila vašu navigáciu cez tento web. Z týchto súborov sa cookie, ktoré spadajú do kategórie nutných, ukladajú vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné na fungovanie základných funkcií webovej stránky.

V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách sme povinní vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia napr. počítač, tablet, mobilný telefón atď., pri surfovaní webovou stránkou www.rata.sk
Ak chcete bez obmedzení využiť funkcie stránky www.rata.sk, vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies.
Použitím stránky www.rata.sk súhlasíte s používaním cookies, ako je to uvedené v týchto informáciách.
Súbory cookie uložené v prehliadači môžete zobraziť a spravovať (prehliadače pre mobilné zariadenia túto možnosť ponúkať nemusia).

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri prezeraní. Vďaka cookies si webová stránka na čas zapamätá informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže pri ďalšej návšteve stránky alebo prechádzaní z jednej stránky na druhú ich nemusíte opätovne uvádzať.
Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies sa vymažú po zatvorení prehliadača.
Trvalé cookies ostanú v počítači/zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.

Informácie súvisiace so súbormi cookie sa nepoužívajú na identifikáciu vašej osoby a vzorové údaje sú úplne pod našou kontrolou. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na žiadny iný účel, než ako už bol opísaný vyššie.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť emailom na jana@rata.sk.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

prevádzkovateľ stránky www.rata.sk: Rata o.z., Sadová 206, 90041 Rovinka, štatutára zástupkyňa Jana Muránska PhD.

2018

bottom of page