top of page

Keď máte podozrenie, že vaše dieťa sa nevyvíja tak, ako by sa malo, kontaktujte nás. Nastavíme mu na mieru navrhnutý senzomotorický tréning, zameraný na dozrievanie CNS
a vyrovnávanie odchýlok v oslabených oblastiach vývinu, ktorý môžete realizovať doma. 

BHRG model obsahuje skríningy a terapie pre deti od 3 mesiacov - 11 rokov

Vo veku 0 - 3 roky

- s príznakmi oneskoreného vývinu a akýchkoľvek odchýlok vývinu

- s príznakmi vývinových porúch, ale ešte bez špecifickej diagnózy

Vo veku 3 - 6 rokov

- s poruchami pozornosti a hyperaktivitou

- s narušenou komunikačnou schopnosťou

- s príznakmi autizmu

- s poruchami spracovania zmyslových vnemov

- s poruchami motorickej koordinácie 

- s príznakmi školskej nezrelosti

Vo veku  nad 6 rokov

  s poruchami pozornosti a reči

- s problémami pri písaní, čítaní, učení sa

- s problémami s pamäťou

- so slabou sebakontrolou

Ak pozorujete akékoľvek príznaky, objednajte sa k nám emailom na rata.centrum@gmail.com a dohodonite si termín v Rata centre v Bratislave alebo v Tomášove.

vyvin web.jpg

Ako prebieha termín v Rata centre?

Dohodnete si termín na vstupné vyšetrenie emailom alebo telefonicky. Prídete do Rata centra v Bratislave alebo Tomášove spolu s dieťaťom  prítomní môžu byť obaja rodičia, alebo jeden rodič. U detí predškolského veku sú počas celého vyšetrenia rodičia v miestnosti, u detí školského veku je skríning realizovaný bez prítomnosti rodiča. 

Úvodný termín v našom centre trvá 1,5 - 2 hodiny. Prejdeme spolu anamnestický dotazník, ktorý vyplníte vopred, realizujeme podrobný skríning jednotlivých oblastí vývinu Longikid alebo SMT podľa veku dieťaťa a účelu vyšetrenia a nastavíme domáci program TSMT terapie, ktorý vás naučíme realizovať. Následne si dohodneme termín kontrolného stretnutia, ktorý bude každé 4 týždne.

Terapia je navrhovaná vždy individuálne a na mieru pre každé dieťa, pre dosiahnutie pokrokov je potrebné zotrvať v terapeutickom programe minimálne 6 mesiacov, optimálne dlhšie - vždy podľa individuálneho odporúčania terapeutky.

Pre deti, ktoré ukončili program individuálnej TSM terapie, začíname na jeseň 2022 skupinové terapie TSMT2, ktoré sú zamerané aj na rozvoj exekutívnych funkcií, spoluprácu a sociálne zručnosti. Tieto terapie prebiehajú u nás v Rata centre v Bratislave pod vedením certifikovanej terapeutky vo forme ročného cyklu 2 až 3x týždenne pre menšiu skupinku detí.

Čo je to BHRG model?

Je to skríningovo - intervenčný model pre deti od 3 mesiacov do 11 rokov zameraný na odhalenie vývinových odchýlok a nastavenie stimulačnej senzomotorickej terapie. Skríning a návrhy terapií realizujú terapeutky/terapeuti certifikovaní nadáciou BHRG v Budapešti, viazaní povinnosťou kontinuálneho vzdelávania. BHRG model zastrešuje skríningy Longikid© (longitudinálny skríning pre deti od 3 mesiacov do 11 rokov) a SMT (test organickej/školskej zrelosti pre deti od 5 rokov), terapie TSMT (individuálny senzomotorický tréning), TSMT 2 (skupinový senzomotorický tréning) a HRG (hydroterapeutická rehabilitačná gymnastika, v SR zatiaľ nedostupná). 

Cieľom skríningov modelu BHRG je prevencia a zároveň intervencia, ktorá je svojou komplexnosťou a intenzitou namierená na úspešné samostatné fungovanie dieťaťa, harmonizáciu jeho ďalšieho vývinu a zvládnutie spolupráce s inými. Tréningy dokážu realizovať zaškolení rodičia doma, s využitím základných pomôcok. Terapia je vďaka tomu veľmi intenzívna a finančne  menej náročná.

Cena úvodného termínu v rozsahu 1,5 - 2hod. je 120E.

Termín zahŕňa anamnestický rozhovor, úvodný skríning, nastavenie terapie TSMT, zaškolenie rodičov v jej realizácii, zakreslenie cvičebného plánu.

Cena kontroly a nastavenia terapie TSMT v intervale 4-5 týždňov v rozsahu 60min. ambulantne alebo online je 60E.

Termín zahŕňa  realizáciu aktuálnej TSMT zostavy, nápravu chybne realizovaných cvikov, aktualizáciu zostavy podľa pokrokov dieťaťa, zaučenie rodičov a zakreslenie nového cvičebného plánu.

Katalin Lakatos PhD.

Je autorkou modelu BHRG a bola zakladateľkou a dlhoročnou riaditeľkou nadácie BHRG v Budapešti. Stála pri založení RATA o. z. a bola lektorkou na vôbec prvej verejnej prednáške, ktorú sme usporiadali v kine Lumiére v Bratislave 2. 6. 2015, kde predstavila model BHRG a výsledky svojej viac ako 20 ročnej praxe s deťmi s vývinovými odchýlkami. V októbri 2016 podľahla ťažkej chorobe. V jej práci a vedení nadácie BHRG ďalej pokračuje jej dcéra Fanni Fenyősi, M.A.

Naše centrum je partnerskou organizáciou nadácie BHRG z Budapešti,

ktorá je materskou organizáciou metód BHRG modelu.

bhrg_logo_blue-1.png

Objednajte svoje dieťa a začnite so senzomotorickým tréningom TSMT ešte dnes

Ďakujeme za Váš email. Budeme Vás spätne kontaktovať v čo najkratšom čase s možným termínom vstupného skríningu.

LongiKid© - longitudinálny neuro-senzomotorický skríning 

Ide o test, ktorý meria senzorické, motorické a kognitívne míľniky vývinu dieťaťa od 3 mesiacov do 11 rokov. Longitudinálna komplexná diagnostika je kľúčová pre stanovenie úrovne TSMT terapie, preto absolvovanie tohto skríningu odporúčame v prípade, ak sú u dieťaťa pozorovateľné príznaky oneskoreného vývinu v jednej alebo viacerých oblastiach a tiež, ak pri podozrení na isté diagnózy či pri prítomnosti špecifických symptómov odborníci odporúčajú senzomotorickú terapiu.

Longitudinálny komplexný test je ľahko realizovateľný a prebieha za prítomnosti rodiča. Jeho vyhodnotenie je jednoduché a rýchle a zameriava sa na vytvorenie profilu veku primeraných vývinových míľnikov v nasledujúcich oblastiach vývinu dieťaťa:

 • Zrelosť nervového systému: profil prítomnosti archaických reflexov, atypických reakcií a subkortikálnych funkcií motorických oblastí mozgu.

 • Oblasť motorických zručností: hodnotí zručnosti potrebné pre motorickú koordináciu a prevedenie pohybu v oblasti hrubej motoriky, jemnej motoriky a grafomotoriky.

 • Kognitívna oblasť: hodnotí 18 schopností v 5 oblastiach pozornosti and slúži ako prediktor úspešného učenia a ak je to potrebné poskytne tiež zorientovanie sa zo špeciálno-pedagogického hľadiska pre rodičov.

 • Oblasť vývinu reči: hodnotí expresívnu a receptívnu zložku reči, v prípade oneskoreného vývinu reči alebo narušenej komunikačnej schopnosti pomáha stanoviť úroveň vývinu reči 

 • Psycho-sociálna oblasť: hodnotí úroveň spolupráce dieťaťa, interakciu s okolím, pochopenie a zapojenie do riešenia úloh

 • Doplňujúce oblasti: počas odbornej prípravy sa TSMT terapeuti za pomoci fyzioterapeuta naučia testovať držanie tela a svalový tonus. Súčasťou vzdelávania je základný audiologický a zrakový protokol, tak aby dokázali zachytiť možné senzorické problémy. V prípade zachytenia odchýlok je dieťaťu odporúčané absolvovať vyšetrenie u lekára špecialistu.

SMT senzomotorický test pre deti od 5 rokov/Sensory Motor test

Vhodný ako test školskej zrelosti

Senzomotorický test je komplexné skríningové ohodnotenie organickej zrelosti dieťaťa, vhodné pre posúdenie školskej zrelosti. 

Je navrhnutý pre deti od 5 rokov, u ktorých pozorujeme oneskorenie v motorickej, kognitívnej oblasti, deficity v oblasti sociálnej komunikácie a správania, deti s poruchou pozornosti a hyperkaktivitou,  s oneskoreným vývinom reči, deti s príznakmi poruchy senzorickej integrácie, deti s odchýlkami v svalovom tonuse.

Slúži ako vstupný test pre nastavenie ďalšej terapie - TSMT1 individuálny plánovaný senzomotorický tréning a TSMT2 skupinový plánovaný senzomotorický tréning.

Test je pohybový s využitím rôznych pomôcok. So súhlasom rodiča sa priebeh testu nahráva na video. Vyhodnotenie testu a následné odporúčania na nastavenie stimulačnej terapie dostane rodič písomne.

TSMT1 - individuálny senzomotorický tréning/targeted sensory motor training

Neuro-senzomotorická  terapia, ktorá je zameraná na stimuláciu rozvoja problematických oblastí dieťaťa a minimalizáciu problematických symptómov, s výbornými výsledkami u detí s oneskoreným vývinom.

 

Tréning môže prebiehať doma s pomocou rodičov alebo v Rata centre s našimi terapeutkami. Raz mesačne je nutná návšteva Rata centra a kontrola, na ktorej zhodnotíme pokroky dieťaťa a navrhneme novú zostavu, v ktorej rodičov zaškolíme. Ide o intenzívny tréning, ktorý sa realizuje 4 - 5 krát týždenne, pričom zostava trvá cca 45 minút podľa spolupráce dieťaťa. Deti s poruchami autistického spektra, ADHD, s veľmi problematickými príznakmi realizujú terapiu často dlhšie ako 12 mesiacov, dĺžka trvania terapie závisí od dosiahnutého a želaného pokroku a je veľmi individuálna. Ak dieťa dokáže spolupracovať a v individuálnej terapii dosiahlo želané pokroky, je pre neho vhodná skupinová terapia TSMT2, ktorá sa realizuje v Rata centre pod vedením terapeutky.

TSMT2 - skupinový senzomotorický tréning/ group sensory motor training

Cielený senzomotorický tréning TSMT II je určrný pre deti vo veku 18 mesiacov až 12 rokov, ak sa u nich vyskytujú nasledujúce symptómy:

 • poruchy reči alebo oneskorený vývin reči

 • oneskorenie v motorickom vývine, problémy s koordináciou pohybu, neobratnosť

 • problémy s pozornosťou a výdržou v nasledujúcich oblastiach:

  • krátkodobá pamäť, krátkodobá pracovná pamäť

  • simultánna multikanálová pozornosť

  • zapamätanie si poradia úloh

  • samostatná realizácia úlohy

 • problémy s učením alebo poruchy učenia (Dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia)

 •        problém s priestorovou orientáciou

  • oslabené synchrónne funkcie

 •  

  neistota v rozlišovaní pravej a ľavej strany

 • behaviorálne a psychické problémy

  • úzkosť, nedostatok sebavedomia

  • oslabené kontrolné funkcie, hyperaktivita

  • neakceptovanie sociálnych situácií, oslabená spolupráca s rovesníkmi

 • poruchy spracovania zmyslových vnemov (SPD)

Prvé skupinky TSMT2 otvárame v septembri 2022 v Rata centre v Bratislave.

Naše terapeutky

DSC_7217-Edit_edited_edited_edited.jpg
Mgr. Jana Muránska, PhD.

Od roku 2015 spolupracuje s nadáciou BHRG na prenose dobrej praxe modelu BHRG na Slovensko. Je certifikovanou terapeutkou BHRG modelu (SMT, Longikid, TSMT1, TSMT2) a pod supervíziou z nadácie BHRG realizuje TSMT tréningy v Rata centre, vzdelávanie a konzultácie pre rodičov a odborníkov v slovenskom a anglickom jazyku. Je kontaktnou osobou pre vzdelávanie v BHRG modeli na Slovensku.

Anna Rusznyak_edited.jpg
Bc. Anna Rusznyák

Certifikovaná terapeutka BHRG modelu (Longikid, TSMT1, TSMT2), ktorá realizuje ambulantné TSMT terapie v Rata centre v Bratislave v slovenskom,  maďarskom a anglickom jazyku. Vyštudovala odbor vzdelávania/opatrovania detí od 0 - 3 rokov na univerzite ELTE v Budapešti, špecializuje sa na  najmenšie deti a má dlhoročné skúsenosti so stimuláciou vývinu batoliat.

bottom of page