BHRG model

Skríningovo - intervenčný model pre deti od 3 mesiacov do 11 rokov zameraný na odhalenie vývinových odchýlok a nastavenie stimulačnej senzomotorickej terapie. Skríning a návrhy terapií realizujú terapeutky/terapeuti certifikovaní nadáciou BHRG v Budapešti, viazaní povinnosťou kontinuálneho vzdelávania. BHRG model zastrešuje skríningy Longikid© (longitudinálny skríning pre deti od 3 mesiacov do 11 rokov) a SMT (test organickej/školskej zrelosti pre deti od 5 rokov), terapie TSMT (individuálny senzomotorický tréning), TSMT 2 (skupinový senzomotorický tréning) a HRG (hydroterapeutická rehabilitačná gymnastika, v SR zatiaľ nedostupná). 

Cieľom skríningov modelu BHRG je prevencia a zároveň intervencia, ktorá je svojou komplexnosťou a intenzitou namierená na úspešné samostatné fungovanie dieťaťa, harmonizáciu jeho ďalšieho vývinu a zvládnutie spolupráce s inými. Tréningy dokážu realizovať zaškolení rodičia doma, s využitím základných pomôcok. Terapia je vďaka tomu veľmi intenzívna a finančne  menej náročná.

Katalin Lakatos PhD.

Je autorkou modelu BHRG a bola zakladateľkou a dlhoročnou riaditeľkou nadácie BHRG v Budapešti. Stála pri založení RATA o. z. a bola lektorkou na vôbec prvej verejnej prednáške, ktorú sme usporiadali v kine Lumiére v Bratislave 2. 6. 2015, kde predstavila model BHRG a výsledky svojej viac ako 20 ročnej praxe s deťmi s vývinovými odchýlkami. V októbri 2016 podľahla ťažkej chorobe.

Veľmi sa tešíme, že skúsenosti našich spokojných klientov a pokroky ich detí najlepšie dokladujú výsledky domáceho programu modelu BHRG. Ako terapia prebieha a čo od nej možno očakávať sa dočítate aj v príbehu našej klientky, ktorý vyrozprávala pre časopis Maminka č.01/2021.  Kliknite na obálku časopisu a začítajte sa!

obalka_maminka_edited.jpg

TSMT - senzomotorické tréningy sú vhodné pre deti s nasledujúcimi odchýlkami:

Oblasť motoriky

 • oneskorený/odlišný motorický vývin

 • neschopnosť udržať stabilitu/porucha rovnováhy

 • nerovnováha/asymetria v používaní pravej a ľavej časti tela

 • pretrvávanie dojčenských reflexov

 • spontánne prejavy patologickej súčinnosti viacerých druhov pohybu

 • oneskorený vývin jemnej motoriky/motorická nezrelosť

 • absencia motorickej hry/ stereotypné motorické prejavy

 • oneskorený/ odlišný/ chýbajúci nástup motorickej imitácie

 • odchýlky svalového tonusu

 • slabá pohybová koordinácia

 • nedostatočné/zdĺhavé osvojovanie si nových pohybových úkonov

 • problémy s rozložením sily

 • dyspraxia, apraxia

 • grafomotorická nezrelosť

 • hyperaktivita

 • tiky

 • chybné držanie tela

 • oslabená schopnosť synchronizácie funkcií

 • slabé motorické kontrolné funkcie

Psycho-kognitívna oblasť

 • poruchy spánku

 • porucha zmyslového spracovania/integrácie

 • nedostatočná/krátka pozornosť

 • porucha porozumenia reči a tvorby reči/ oneskorený vývin reči

 • oneskorený psychomotorický vývin

 • absencia koordinácie ruky a oka/nedostatočná koordinácia

 • oneskorený nástup príčinného/dôsledkového myslenia

 • absencia nástupu rolových hier

 • slabá motivovateľnosť

 • mentálne zaostávanie

 • slabá pamäť

 • oneskorený vývin skúsenostného učenia

 • nedostatočná priestorová orientácia

 • hrozba výskytu dyslexie, dyskalkúlie

 • úzkosť, depresia

 • výskyt fóbií

Sociálna oblasť:

 • problémy s upokojením

 • problémy s naviazanosťou (personálnou)

 • znížená schopnosť kooperácie/neočakávané prejavy počas spolupráce

 • neschopnosť zdieľať emócie/atypické prejavy emócií

 • nekoordinovateľnosť

 • neporozumenie zákazom/ich nedodržiavanie

 • tvrdohlavé, egoistické správanie

 • agresivita

 • sebapoškodzovanie

 • záchvaty zlosti

 • problémy so začlenením sa

 • problémy s osvojovaním si pravidiel

 • slabá schopnosť chápania pravidiel

 • odchýlky v dynamike odpútavania a naviazanosti sa

 • odmietanie pomoci

 • odmietanie/prerušovanie činností, ktoré si vyžadujú dodržiavanie povinností/pravidiel

 • absencia kontrolných funkcií počas organizácie správania (prejavujúce sa najmä počas skupinových aktivít

 • detská úzkosť

SMT senzomotorický test pre deti od 5 rokov/Sensory Motor test

Vhodný ako test školskej zrelosti

Senzomotorický test je komplexné skríningové ohodnotenie organickej zrelosti dieťaťa, vhodné pre posúdenie školskej zrelosti. 

Je navrhnutý pre deti od 5 rokov, u ktorých pozorujeme oneskorenie v motorickej, kognitívnej oblasti, deficity v oblasti sociálnej komunikácie a správania, deti s poruchou pozornosti a hyperkaktivitou,  s oneskoreným vývinom reči, deti s príznakmi poruchy senzorickej integrácie, deti s odchýlkami v svalovom tonuse.

Slúži ako vstupný test pre nastavenie ďalšej terapie - TSMT1 individuálny plánovaný senzomotorický tréning a TSMT2 skupinový plánovaný senzomotorický tréning.

Test je pohybový s využitím rôznych pomôcok. So súhlasom rodiča sa priebeh testu nahráva na video. Vyhodnotenie testu a následné odporúčania na nastavenie stimulačnej terapie dostane rodič písomne.

TSMT1 - individuálny senzomotorický tréning/targeted sensory motor training

Neuro-senzomotorická  terapia, ktorá je zameraná na stimuláciu rozvoja problematických oblastí daného dieťaťa a minimalizáciu problematických symptómov, s výbornými výsledkami u detí s oneskoreným vývinom.

 

Tréning môže prebiehať doma s pomocou rodičov alebo v Rata centre s našimi terapeutkami. Raz mesačne je nutná návšteva Rata centra a kontrola, na ktorej zhodnotíme pokroky dieťaťa a navrhneme novú zostavu, v ktorej rodičov zaškolíme. Ide o intenzívny tréning, ktorý sa realizuje 4 - 5 krát týždenne, pričom zostava trvá cca 45 minút podľa spolupráce dieťaťa. Deti s poruchami autistického spektra, ADHD, s veľmi problematickými príznakmi realizujú terapiu často dlhšie ako 12 mesiacov, dĺžka trvania terapie závisí od dosiahnutého a želaného pokroku a je veľmi individuálna. Ak dieťa dokáže spolupracovať a v individuálnej terapii dosiahlo želané pokroky, je pre neho vhodná skupinová terapia TSMT2, ktorá sa realizuje v Rata centre pod vedením terapeutky.

Naši ľudia

DSC_7217-Edit_edited_edited_edited.jpg
Mgr. Jana Muránska, PhD.

Od roku 2015 spolupracuje s nadáciou BHRG na prenose dobrej praxe modelu BHRG na Slovensko. Je certifikovanou terapeutkou BHRG modelu (SMT, Longikid, TSMT) a pod supervíziou z nadácie BHRG realizuje TSMT tréningy v Rata centre, vzdelávanie a konzultácie pre rodičov a odborníkov v slovenskom a anglickom jazyku. Je v procese certifikácie skupinového tréningu TSMT 2.

Fanni_edited.jpg
Fanni Fenyősi M.A.

TSMT certifikovaná terapeutka z nadácie BHRG v Budapešti. Pre Rata centrum zabezpečuje nastavenie TSMT terapie pre deti od 2 rokov, supervíziu a odborné konzultácie. Participuje na prenose modelu BHRG na Slovensko a je lektorkou pripravovaného vzdelávania v metódach modelu BHRG. Je predsedníčkou rady poradcov Nadácie BHRG v Budapešti.

DSC_7255-Edit_edited_edited.jpg
Mgr. Dominika Mikócziová

Certifikovaná terapeutka BHRG modelu (Longikid, TSMT1), ktorá realizuje ambulantné TSMT terapie v Rata centre v slovenskom a maďarskom jazyku. Vyštudovala elementárnu a predprimárnu pedagogiku na PF UK v Bratislave, absolvovala viacero workshopov v nadácii BHRG v Budapešti a vedie pohybové a tanečné krúžky pre deti v predškolskom a školskom veku a letné tábory v Rata centre.

Objednajte svoje dieťa a začnite so senzomotorickým tréningom TSMT ešte dnes

Ďakujeme za Váš email. Budeme Vás spätne kontaktovať v čo najkratšom čase.