top of page
Čo je to včasná  terapeutická intervencia a kedy je potrebná?

Rodičia sú v živote dieťaťa najdôležitejšími osobami.

Vytvárajú každodenný priestor, v ktorom dieťa rastie a formuje svoje sebavedomie.

Deti potrebujú nazbierať veku primerané skúsenosti z rôznych prostredí, doma i vonku.

Je veľmi dôležité aby sa rodičia so svojimi deťmi zhovárali, vytvárali im čas a priestor na hru a ponúkli im dostatočne rozmanité hračky a podnety.

Rodičia  sa tiež výborne orientujú vo vývine svojho dieťatka, preto je veľmi dôležité aby poznali prvé príznaky odlišného vývinu.

Mali by spozornieť vtedy, ak ich dieťa:

. Drží hračku príliš blízko očí alebo ak nakláňa hlavu na stranu pri zaostrovaní na predmety 

. Nereaguje na meno, prípadne na bežné zvuky

. Používa jednu stranu tela omnoho viac ako druhú

. Nepoužíva slová  na komunikáciu a/alebo nerozumie, čo mu hovoríte

. Nemá očný kontakt a/alebo nesleduje predmet/hračku očami

. Uprednostňuje samotu, má problém nadviazať kontakt s inými deťmi, je agresívne

Ak máte akékoľvek pochybnosti o vývine svojho dieťaťa, kontaktujte nás alebo odborníkov vo svojom okolí, ktorí sa venujú včasnej terapeutickej intervencii.

Včasná terapeutická intervencia zahŕňa komplexnú individuálnu podporu stimulácie vývinu dieťatka a zaučenie rodičov v jej realizácii tak, aby robilo čo najväčšie pokroky. Treba s ňou začať pri spozorovaní prvých príznakov odlišného vývinu.

Viac informácií  nájdete v brožúrke RASTEME SPOLU krok za krokom vydanej v rámci projektu BIO TRIO financovaného programom Erasmus plus.

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Pozrite si videá o rôznych príznakoch PAS u dieťaťa

Simple Steps

Simple steps je online tutoriál pre rodičov detí s autizmom dostupný v 10 jazykoch, vrátane češtiny.

Vysvetľuje základné princípy Aplikovanej behaviorálnej analýzy a zrozumiteľne popisuje jej využitie pri výchove dieťaťa s poruchou autistického spektra.

Simple steps nájdete tu:

https://simplestepsautism.com/?___store=cz

Vstup do online tutoriálu je spoplatnený.

Čo je to vývinová dysfázia?

Vývinová porucha reči alebo vývinová dysfázia trápi mnoho detí a rodičov. Deti s touto poruchou majú problém s komunikáciou, s porozumením a produkciou reči. Začínajú rozprávať neskoro, ťažko zrozumiteľne pre svoje okolie, ktoré im často nerozumie a majú problém s osvojovaním si bežnej sociálnej komunikácie. 

Viac vysvetľuje logopedička Mgr. Svetlana Kapalková, PhD. v časopise Mama a ja:

https://mamaaja.sk/mamapedia/zdravie-deti/dysfazia-vyvinova-porucha-reci

bottom of page