Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou

Pre koho?

maminy a otcov detí s

- odlišným vývinom

- čerstvo diagnostikovanou vývinovou poruchou alebo iným zdravotným znevýhodnením

- autizmom

- ktoré nezačali rozprávať

- ktoré sú jednoducho trošku iné ako ich rovesníci a okolie ich často odmieta

V čom poradíme?

- ako s dieťatkom správne fungovať tak, aby sa čo najlepšie rozvíjalo

- porozumieť jeho potrebám a nastaviť fungovanie celej rodiny

-na akých odborníkov sa môžete obrátiť, kde hľadať potrebné informácie, kde hľadať diagnostiku, aké sú možnosti vzdelávania pre vaše dieťa

- čo znamenajú problémové symptómy vášho dieťaťa

- techniky rozvoja dieťaťa, ktoré sa dokáže naučiť rodič 

- a čokoľvek iné, čo vás v tejto súvislosti  zaujíma

 

Ako sa k nám dostanete?

Napíšte email ktorejkoľvek z našich poradkýň, prípadne sa ohláste telefonicky. Popíšte svoju situáciu a my sa vám čo najskôr ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Poradenstvo je bezplatné a všetky poskytnuté osobné informácie prísne podliehajú GDPR.

Čo je cieľom tohto projektu?

Náš tím

Jana Muránska

poradkyňa

email: jana@rata.sk

mobil: 0917 755 880

Mária Hornáčková

poradkyňa do 30. 6. 2020

Natália Kopčová

poradkyňa

email:poradenstvo.rata@gmail.com

mobil: 0908 158 603

Lucia Kralovičová

poradkyňa

email: kralovicova.rata@gmail.com

Dominika Mikócziová

animátorka

Martina Galátová

PR a osveta

Pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú ohrozené diskrimináciou, zabezpečujeme v RATA o.z. ambulantné, telefonické a emailové poradenstvo v oblasti špeciálnopedagogickej, psychologickej a sociálnej a to ambulantnou a terénnou formou.

Rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku sa ocitajú často v zložitej situácii, pod tlakom vyrovnania sa s novou situáciou často čelia aj tlaku okolia, ktoré je v mnohom k špecifickým potrebám dieťaťa a jeho rodiny diskriminačné.

Najčastejšími problémami, s ktorými sa stretávajú rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením - špecificky deťmi s vývinovými poruchami ako je napr. autizmus, sú neprijatie dieťaťa do predškolského zariadenia, izolácia matky s dieťaťom v domácom prostredí bez efektívnej špeciálnopedagogickej a psychologickej podpory, minimálne možnosti matky zaradiť sa do pracovného života, či celková krízová situácia v rodine a blízkom sociálnom prostredí z dôvodu nepochopenia špecifík zdravotného znevýhodnenia dieťaťa a možností plnohodnotného sociálneho začlenenia.

Ak ste sa ocitli v situácii rodiča, či zákonného zástupcu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a táto situácia je pre vás nová, môžete kontaktovať naše poradkyne, ktoré vám poskytnú bezplatné poradenstvo týkajúce sa špeciálnopedagogickej , psychologickej a sociálnej oblasti v potrebných otázkach.

Pripravujeme:

Na zoom poradenstvo sa prihláste zaslaním emailu poradkyni, ktorá ho vedie. Poradenstvo prebieha online v malej skupinke rodičov a priestor je vždy aj na otázky a odpovede.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Termín realizácie: september 2018 - august 2021

Február 5, 2021 od 10:00 - 11:30  ZOOM

Príznaky odlišného vývinu u detí - kedy vyhľadať pomoc?

Máte pocit, že vaše dieťa sa vyvíja trochu inak ako jeho rovesníci? Aké sú prvé príznaky neurovývinových porúch a akých odborníkov je potrebné kontaktovať čo najskôr? Kde je dostupná diagnostika a v čom pomôžu jednotlivé terapie? Čo obnášajú jednotlivé terapeutické koncepty a aká je úloha rodičov v nich?

Jana Muránska

Február 12, 2021 od 10:00 - 11:30 ZOOM

Senzomotorické terapie pre deti - pre koho sú určené a ako pomáhajú?

Jednou z možností ako rozvíjať dieťa s vývinovým oneskorením sú senzomotorické terapie. Pre koho sú určené, ako prebiehajú a aké pokroky u dieťaťa môžeme vďaka nim očakávať?

Jana Muránska

Február 2021

Učíme deti doma - ako ich však motivovať?

Naučíme sa využívať techniky a pomôcky motivácie pri práci s deťmi s PAS a ADHD, vysvetlíme si, čo všetko môže mať vplyv na sústredenie a pozornosť dieťaťa.

Natália Kopčová

Skoré rozpoznanie odlišného vývinu dieťaťa a osveta o príznakoch vývinových porúch

špeciálno-pedagogické poradenstvo pre dieťa, konzultácie a zaškolenie rodičov

poradenstvo pre rodinu v sociálnej oblasti

osveta o podpore dieťaťa so ZZ v inkluzívnom prostredí

Moja šanca rásť

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

tel. 0917 822 949

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

tel. 0905 963 203

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com