top of page

ABA - aplikovaná behaviorálna analýza

ABA je veda o správaní, ktorej využitie pri včasnej terapeutickej intervencii u detí s neuro vývinovými poruchami ako je autizmus, vedie k výborným výsledkom v oblasti rozvoja komunikácie, sociálnych zručností a eliminácie nežiaduceho správania.

Návrh terapie realizuje certifikovaný behaviorálny analytik, ktorý ukončil univerzitné štúdium v odbore aplikovaná behaviorálna analýza a absolvoval 1500 hodín praxe pod odbornou supervíziou - má titul BCBA (Board Certified Behavioral Analyst) a povinnosť každoročného kontinuálneho vzdelávania v odbore. Pod jeho vedením môže terapiu realizovať behaviorálny technik (RBT), asistent behaviorálneho analytika (BCaBA) alebo rodič po zaškolení.

Behaviorálna analýza je veda o správaní, ABA je aplikovaná veda o správaní. 

Správaním sa rozumie všetko, čo človek robí - napr. komunikácia je verbálne

správanie, napodobňovanie/imitácia je správanie, sebapoškodzovanie a

agresivita sú tiež správanie. 

ABA sa zameriava na učenie žiaduceho správania a minimalizáciu problémového správania, čo je špeciálne efektívne pri včasnej terapeutickej intervencii pre deti s PAS, ale aj pre deti s ADHD a inými vývinovými poruchami. 

ABA je však efektívnou intervenciou pre kohokoľvek v akomkoľvek veku, keďže využíva princípy tvarovania správania: motivácie, odmeňovania ako posilňovania žiaduceho správania a vyhasínania nežiaduceho problémového správania.

ABA ponúka úplne iný pohľad na výchovu a vzdelávanie detí s PAS - umožňuje rodičom a terapeutom zvládať problémové správanie dieťaťa a učiť ho nové alternatívne správania

s dôrazom na generalizáciu naučených zručností. Výrazne tak pomáha pri inklúzii

detí s PAS a skvalitnení života celej rodiny.

Ak vášmu dieťaťu odporučili ABA terapiu, naštudujte si najprv, čo táto terapia obnáša. Je veľmi dôležité vedieť, že rodičia sú nevyhnutnou súčasťou terapeutického procesu a je nevyhnutné aby si osvojili postupy a techniky využívané v ABA. Každá terapia prináša výsledky iba po dlhodobej a systematickej práci pod vedením odborníkov v ambulantnom a v domácom prostredí - vzdelávanie rodičov je preto nevyhnutné pre aplikáciu princípov ABA v domácom prostredí.

V priebehu celého roka zabezpečujeme pre rodičov, ale aj odborníkov pravidelné prednášky o základných princípoch ABA - viac info a registračný formulár, cez ktorý sa môžete prihlásiť nájdete tu.

TARA O´ROURKE FAHERTY BCBA

certifikovaná behaviorálna analytička

a supervízorka vzdelávacích plánov v Rata centre.

Vyštudovala Masters degree v aplikovanej behaviorálnej analýze, pracovala ako manažérka v špeciálnej škôlke pre deti s PAS v Írsku. Ako BCBA navrhovala individuálne vzdelávacie a behaviorálne podporné programy pre deti i dospelých s PAS, školila personál škôlok, škôl a rodičov v problematike PAS a ABA. V súčasnosti pracuje ako behaviorálna špecialistka v domácich programoch v rezidenčnom programe v Dubline. Jej špecializácia v oblasti ABA zahŕňa najmä nácvik funkčnej komunikácie a eliminácie problémového správania.

S RATA o.z. spolupracuje výhradne na príprave a realizácii prednášok pre rodičov a odborníkov v ABA a supervízii a konzultáciách  vedenia terapií klientov RATA o.z. od roku 2017.

Woman in Field

Je vaša dcéra alebo syn už príliš veľkým dieťaťom na hranici puberty? Všímate si, že začína aj fyzicky viac dospievať?

S hormonálnymi zmenami nás čakajú nové výzvy a riešenia nových situácií. Na čo je dobré vopred sa pripraviť a ako nám môže ABA pomôcť pri učení nových zručností súvisiacich s dospievaním?

 

Na prednáške sa oboznámime s tým, čo je dobré mať zvládnuté už pred nástupom puberty a ako učiť zručnosti, ktoré súvisia s dospievaním.

bottom of page