top of page

RATA o. z. vzniklo v apríli 2015 s cieľom sprístupniť rodinám detí s poruchou autistického spektra (PAS), poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)  a inými vývinovými poruchami možnosti včasnej diagnostiky a efektívnej intervencie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom stimulácie ďalšieho rozvoja dieťaťa. 

V roku 2023 založilo RATA o.z. neziskovú organizáciu RATA centrum, n.o., ktorá sa špecializuje na poskytovanie sociálnych služieb pre deti s vývinovými poruchami v rehabilitačnom stredisku v Tomášove. Rehabilitačné stredisko je centrom poskytovania sociálnych služieb pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami vo veku od 3 rokov, sociálne služby začne poskytovať v lete v roku 2024. 

Čím skôr rozpoznáme u dieťaťa problémové príznaky a vývinové odchýlky, tým efektívnejšie vieme stimulovať jeho ďalší rozvoj.

Preto sa zameriavame na šírenie osvety v tejto oblasti a zároveň na zvyšovanie kompetencií rodičov, asistentov a učiteľov pri rozvíjaní schopností dieťaťa prostredníctvom špecializovaného vzdelávania a poradenstva.

Pri prenose dobrej praxe spolupracujeme s budapeštianskou nadáciou BHRG, ktorá sa špecializuje na longitudinálne skríningy detí s vývinovými odchýlkami a na mieru zostavené stimulačné senzomotorické terapeutické programy a tréningy. Vzdelávame nových terapeutov v jednotlivých skríningových a terapeutických metódach modelu BHRG a v RATA o.z. zabezpečujeme ambulantné skríningy a terapie modelu BHRG pod supervíziou odborníkov z nadácie BHRG.

Na verejných workshopoch a prednáškach, ktoré každoročne usporiadame s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami, presadzujeme dostupnosť terapeutických metód včasnej intervencie a odborne vedenej Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) na Slovensku. S certifikovanou behaviorálnou analytičkou Tarou O´Rourke Faherty  BCBA organizujeme pravidelné cykly vzdelávania rodičov v ABA a v RATA centre realizujeme ABA terapie pod jej supervíziou. 

Podporujeme inklúziu detí s vývinovými odchýlkami vo výchovno-vzdelávacom procese s ohľadom na individuálne špecifiká dieťaťa a sociálnu inklúziu rodín s deťmi s vývinovými poruchami. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré majú v tejto oblasti dlhoročnú prax. 

Myslíme si, že vzdelávanie rodičov má nezastupiteľný význam, preto nepretržite pripravujeme a realizujeme školenia pre rodičov. Rodič, ktorý porozumie odchýlkam vývinu svojho dieťaťa a naučí sa techniky jeho rozvoja, pod terapeutickým vedením, dokáže s dieťaťom dennodenne pracovať na rozvoji rôznych zručností a robiť tak malé - veľké zázraky.   

Dlhodobo spolupracujeme s organizáciami z Maďarska, Rumunska, Islandu a Turecka z neziskovej aj súkromnej sféry s podobným zameraním a snahou rozširovať svoje poznatky, učiť sa z dobrej praxe a zlepšovať osvetu a dostupnosť služieb pre deti, ich rodičov a odborníkov, ktorí s nimi pracujú, čo dokladá naša bohatá projektová spolupráci v rámci programu Erasmus plus a ďalších EU programov.

Rata o.z. je zmluvným praxovým zariadením Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a každoročnne u nás absolvujú prax študenti odborov sociálna práca, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika.

Máme jasnú víziu a drive realizovať ju. Veríme, že dostupnosť preventívnych skríningov a efektívnych stimulačných intervencií pre deti s vývinovými odchýlkami od najútlejšieho veku bude čoskoro, aj vďaka našej činnosti, realitou. Pretože každé dieťa má právo sa rozvíjať.

RATA o. z. založili: Naďa Koricinová, Mgr. Ivana Trellová BCBA a Mgr. Jana Muránska, PhD.

Čestní členovia RATA o. z.: Mgr. Ľubica Marcinčinová

                                                Ing. János Kállay

                                                

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Jana Muránska, PhD.

 

bottom of page