RATA o. z. vzniklo v apríli 2015 s cieľom sprístupniť rodinám detí s poruchou autistického spektra (PAS), poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)  a inými vývinovými poruchami možnosti včasnej diagnostiky a efektívnej intervencie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom stimulácie ďalšieho rozvoja dieťaťa. 

Čím skôr rozpoznáme u dieťaťa problémové príznaky a vývinové odchýlky, tým efektívnejšie vieme stimulovať jeho ďalší rozvoj.

Preto sa zameriavame na šírenie osvety v tejto oblasti a zároveň na zvyšovanie kompetencií rodičov, asistentov a učiteľov pri rozvíjaní schopností dieťaťa prostredníctvom špecializovaného vzdelávania a poradenstva.

Pri prenose dobrej praxe spolupracujeme s budapeštianskou nadáciou BHRG, ktorá sa špecializuje na longitudinálne skríningy detí s vývinovými odchýlkami a na mieru zostavené stimulačné senzomotorické terapeutické programy a tréningy. Vzdelávame nových terapeutov v jednotlivých skríningových a terapeutických metódach modelu BHRG a v RATA centre zabezpečujeme ambulantné skríningy a terapie modelu BHRG pod supervíziou odborníkov z nadácie BHRG.

Na verejných workshopoch a prednáškach, ktoré každoročne usporiadame s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami, presadzujeme dostupnosť odborne vedenej Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) na Slovensku, v spolupráci s Katedrou špeciálnej pedagogiky PF Prešovskej univerzity a odborníkmi zo zahraničných univerzít sa angažujeme v zavedení univerzitného štúdia ABA na Slovensku. S certifikovanou behaviorálnou analytičkou Mgr. Ivanou Trellovou BCBA organizujeme celoročné cykly vzdelávania rodičov v ABA a v RATA centre realizujeme ABA terapie pod jej vedením. 

Podporujeme inklúziu detí s vývinovými odchýlkami vo výchovno-vzdelávacom procese s ohľadom na individuálne špecifiká dieťaťa a sociálnu inklúziu rodín s deťmi s vývinovými poruchami. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré majú v tejto oblasti dlhoročnú prax. 

Máme jasnú víziu a drive realizovať ju. Veríme, že dostupnosť preventívnych skríningov a efektívnych stimulačných intervencií pre deti s vývinovými odchýlkami od najútlejšieho veku bude čoskoro, aj vďaka našej činnosti, realitou. Pretože každé dieťa má právo sa rozvíjať.

RATA o. z. založili: Naďa Koricinová, Mgr. Ivana Trellová BCBA a Mgr. Jana Muránska, PhD.

Čestní členovia RATA o. z.: Mgr. Ľubica Marcinčinová

                                                Ing. János Kállay

                                                

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Jana Muránska, PhD.