ABA - Aplikovaná behaviorálna analýza

ABA je veda o správaní, ktorej využitie pri včasnej terapeutickej intervencii u detí s neuro vývinovými poruchami ako je autizmus, vedie k výborným výsledkom v oblasti rozvoja komunikácie, sociálnych zručností a eliminácie nežiaduceho správania.

Návrh terapie realizuje certifikovaný behaviorálny analytik, ktorý ukončil univerzitné štúdium v odbore aplikovaná behaviorálna analýza a absolvoval 1500 hodín praxe pod odbornou supervíziou - má titul BCBA (Board Certified Behavioral Analyst) a povinnosť každoročného kontinuálneho vzdelávania v odbore. Pod jeho vedením môže terapiu realizovať behaviorálny technik (RBT), asistent behaviorálneho analytika (BCaBA) alebo rodič po zaškolení.

Behaviorálna analýza je veda o správaní,

ABA je aplikovaná veda o správaní. 

Správaním sa rozumie všetko, čo človek

robí - napr. komunikácia je verbálne

správanie, napodobňovanie/imitácia je správanie, sebapoškodzovanie a

agresivita sú tiež správanie. 

ABA sa zameriava na učenie žiaduceho správania a minimalizáciu problémového správania, čo je špeciálne efektívne pri

včasnej terapeutickej intervencii pre deti 

s PAS, ale aj pre deti s ADHD a inými vývinovými poruchami. 

ABA je však efektívnou intervenciou pre kohokoľvek v akomkoľvek veku, keďže

využíva princípy tvarovania správania: motivácie, odmeňovania ako posilňovania žiaduceho správania a vyhasínania nežiaduceho problémového správania.

ABA ponúka úplne iný pohľad na výchovu a vzdelávanie detí s PAS - umožňuje rodičom a terapeutom zvládať problémové správanie dieťaťa a učiť ho nové alternatívne správania

s dôrazom na generalizáciu naučených zručností. Výrazne tak pomáha pri inklúzii

detí s PAS a skvalitnení života celej rodiny.

Zimný praktický workshop v ABA

pre rodičov detí s PAS

29. - 30. november 2019

rata centrum, Bratislava

TARA FAHERTY BCBA

Workshop pre rodičov zostavila a povedie certifikovaná behaviorálna analytička Tary Faherty BCBA.

Workshop bude prebiehať v dvoch samostatných dňoch venovaným odlišným témam. Oba dni sú venované praktickej realizácii uplatnenia ABA stratégií a učenia jednotlivých zručností pomocou ABA.  

Prvý deň je vhodný pre začiatočníkov a druhý pre tých, ktorí už základné princípy a terminológiu ABA poznajú.

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je vedou založenou na princípoch učenia sa a správania. Cieľom týchto workshopov je naučiť rodičov porozumieť ako funguje správanie a ako prebieha proces učenia sa na základe evidence based princípov tak, aby následne vedeli aplikovať tieto techniky v domácom prostredí pri práci so svojim dieťaťom, prípadne v školskom prostredí počas vyučovania. ABA je považovaná za najefektívnejší spôsob špecificky v oblasti vzdelávania detí s poruchou autistického spektra a vývinovými poruchami s výbornými výsledkami.

Vzdelávanie rodičov v týchto princípoch a technikách prispieva k zvyšovaniu ich rodičovských kompetencií a lepšiemu napredovaniu detí detí s PAS. Rodič, ktorý ovláda know how ABA techník dokáže svoje dieťa optimálne rozvíjať v domácom prostredí a nadväzovať tak na prácu terapeuta - podieľať sa tak na rýchlejšom napredovaní dieťaťa a generalizácii naučených zručností.

Vzdelávanie asistentov a učiteľov v princípoch ABA pomôže zvýšiť ich zručnosti najmä pri porozumení problémového správania a nastavení efektívnych stratégií ako si s ním počas výučby poradiť, čo je najmä v inkluzívnych triedach veľkou pomocou.

Program:

29.11.2019

Praktická prednáška v ABA pre rodičov, asistentov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi s PAS - začiatočníci

Prednášku organizujeme v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PdF UK, bude sa konať v priestoroch Katedry sociálnej práce na Šoltésovej ulici v Bratislave a zúčastniť sa jej môžu aj študenti sociálnej práce  PdF UK po prihláseneí mailom.

 

Program 

 

9:30 - 12:30

Základné princípy ABA, párovanie, promptovanie a motivácia.

 

12:30 - 13:15 obedňajšia prestávka

13:15 - 16:15

Problémové správanie a jeho riešenie v školskom prostredí, ABC dáta - zber dát a ich analýza,

funkcie správania, modelové situácie

 

Miesto konania: Šoltésovej 4 , Bratislava

Prihlášky zasielajte vyplnením formulára nižšie, prípadne emailom na jana@rata.sk

30.11. 2019

Workshop v ABA pre rodičov a asistentov - mierne pokročilí

 

9:30 - 12:30

Problémové správanie a úzkosť.

Alternatívy odmeňovania, sociálne príbehy a postupné zavádzanie nových aktivít.

Akademické zručnosti: motivácia a kontrola nad učením, pozornosť.

Postupnosť  pri učení zručností a určovanie poradia učenia zručností.

 

12:30 - 13:15 obedňajšia prestávka 

13:15 - 16:15

Sociálne zručnosti: učenie základných zručností prostredníctvom hry,

učíme sa pozdraviť, čakať, rozpoznať emócie, riešiť nečakané problémy. 

Sebaobslužné zručnosti: jedlo a samostatné jedenie, učíme sa vypýtať na záchod.

 

Miesto konania: Rata centrum, Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo, Bratislava

 

 

Workshop je pre rodičov a odborníkov spoplatnený sumou 60 Eur /deň, pri registrácii na oba dni 100Eur.

V prípade otázok nás kontaktujte na jana@rata.sk

Prihlášky zasielajte vyplnením formulára nižšie, prípadne emailom na jana@rata.sk

 

 

V prípade záujmu vyplňte prosím prihlasovací formulár:

certifikovaná behaviorálna analytička

Vyštudovala Masters degree v aplikovanej behaviorálnej analýze, pracovala ako manažérka v špeciálnej škôlke pre deti s PAS v Írsku. Ako BCBA navrhovala individuálne vzdelávacie a behaviorálne podporné programy pre deti i dospelých s PAS, školila personál škôlok, škôl a rodičov v problematike PAS a ABA. V súčasnosti pracuje ako behaviorálna špecialistka v domácich programoch v rezidenčnom programe v Dubline. Jej špecializácia v oblasti ABA zahŕňa najmä nácvik funkčnej komunikácie a eliminácie problémového správania. S RATA o.z. spolupracuje výhradne na príprave a realizácii prednášok pre rodičov v ABA a konzultáciách vedenia terapií klientov RATA o.z..

Prihláška na workshop v ABA

Workshopy v ABA s Tarou Faherty BCBA

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com