ABA - Aplikovaná behaviorálna analýza

ABA je veda o správaní, ktorej využitie pri včasnej terapeutickej intervencii u detí s neuro vývinovými poruchami ako je autizmus, vedie k výborným výsledkom v oblasti rozvoja komunikácie, sociálnych zručností a eliminácie nežiaduceho správania.

Návrh terapie realizuje certifikovaný behaviorálny analytik, ktorý ukončil univerzitné štúdium v odbore aplikovaná behaviorálna analýza a absolvoval 1500 hodín praxe pod odbornou supervíziou - má titul BCBA (Board Certified Behavioral Analyst) a povinnosť každoročného kontinuálneho vzdelávania v odbore. Pod jeho vedením môže terapiu realizovať behaviorálny technik (RBT), asistent behaviorálneho analytika (BCaBA) alebo rodič po zaškolení.

Behaviorálna analýza je veda o správaní,

ABA je aplikovaná veda o správaní. 

Správaním sa rozumie všetko, čo človek

robí - napr. komunikácia je verbálne

správanie, napodobňovanie/imitácia je správanie, sebapoškodzovanie a

agresivita sú tiež správanie. 

ABA sa zameriava na učenie žiaduceho správania a minimalizáciu problémového správania, čo je špeciálne efektívne pri

včasnej terapeutickej intervencii pre deti 

s PAS, ale aj pre deti s ADHD a inými vývinovými poruchami. 

ABA je však efektívnou intervenciou pre kohokoľvek v akomkoľvek veku, keďže

využíva princípy tvarovania správania: motivácie, odmeňovania ako posilňovania žiaduceho správania a vyhasínania nežiaduceho problémového správania.

ABA ponúka úplne iný pohľad na výchovu a vzdelávanie detí s PAS - umožňuje rodičom a terapeutom zvládať problémové správanie dieťaťa a učiť ho nové alternatívne správania

s dôrazom na generalizáciu naučených zručností. Výrazne tak pomáha pri inklúzii

detí s PAS a skvalitnení života celej rodiny.

Školenie pre rodičov:

Online tutoriál v ABA pre rodičov detí s PAS/asistentov 

úroveň: začiatočníci

lektorka: Tara O´Rourke BCBA

termín: 14. 11. 2020, 9:00 - 12:00 - zmena pôvodného termínu z 31. 10. 2020

cena: 60 Eur

Školenie bude prebiehať v anglickom jazyku cez ZOOM, v prípade záujmu vyplňte prihlášku nižšie 

TARA FAHERTY O´ROURKE BCBA

certifikovaná behaviorálna analytička

Prihláška na školenie v ABA 14.11.2020

Vyštudovala Masters degree v aplikovanej behaviorálnej analýze, pracovala ako manažérka v špeciálnej škôlke pre deti s PAS v Írsku. Ako BCBA navrhovala individuálne vzdelávacie a behaviorálne podporné programy pre deti i dospelých s PAS, školila personál škôlok, škôl a rodičov v problematike PAS a ABA. V súčasnosti pracuje ako behaviorálna špecialistka v domácich programoch v rezidenčnom programe v Dubline. Jej špecializácia v oblasti ABA zahŕňa najmä nácvik funkčnej komunikácie a eliminácie problémového správania. S RATA o.z. spolupracuje výhradne na príprave a realizácii prednášok pre rodičov v ABA a konzultáciách vedenia terapií klientov RATA o.z..

Aké princípy ABA môžeme využiť pri výchove a práci s deťmi s PAS.

Lektorka Tara Faherty O´Rourke BCBA

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je vedou založenou na princípoch učenia sa a správania. Cieľom tutoriálu je naučiť rodičov/odborníkov porozumieť ako funguje správanie a ako prebieha proces učenia sa na základe evidence based princípov tak, aby následne vedeli aplikovať techniky ABA v domácom/terapeutickom prostredí pri práci s dieťaťom. ABA je považovaná za najefektívnejší spôsob špecificky v oblasti vzdelávania detí s poruchou autistického spektra a vývinovými poruchami s výbornými výsledkami.

Vzdelávanie rodičov a odborníkov v týchto princípoch a technikách prispieva k zvyšovaniu ich  kompetencií a lepšiemu napredovaniu detí detí s PAS. Rodič, logopéd alebo asistent, ktorý ovláda know how ABA techník dokáže dieťa, s ktorým pracuje optimálne rozvíjať v domácom aj ambulantnom či školskom prostredí - podieľať sa tak na rýchlejšom napredovaní dieťaťa s PAS a na generalizácii naučených zručností.

ABA učí deti s autizmom funkčné zručnosti - prečítajte si rozhovor o tom, čo je ABA s behaviorálnou analytičkou Tarou Faherty BCBA

 

Workshopy v ABA s Tarou Faherty BCBA

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

tel. 0908 158 603

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

tel. 0905 963 203

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com