Odborné vzdelávacie kurzy pre terapeutov pre deti a mládež s poruchami autistického spektra, ADHD, inými vývinovými poruchami a deti a mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia.

V rámci tohto projektu absolvovali v druhom polroku 2016 terapeutky RATA o.z. odborné vzdelávacie kurzy pod vedením odborníčok z budapeštianskej nadácie BHRG. Kurzy boli zamerané na hodnotenie organickej zrelosti detí od 5 rokov, u ktorých sa prejavujú príznaky nerovnomerného vývinu v motorickej, psycho-sociálnej, kognitívnej oblasti a deti z málo podnetného prostredia a na návrh individuálne zostavenej senzo-motorickej terapie pre organicky nezrelé deti. Túto skupinu tvoria vo veľkej miere deti s PAS, ADHD – poruchou pozornosti a hyperaktivitou, s oneskoreným vývinom reči, nerovnomerným motorickým vývinom a deti, ktoré žijú v nízko podnetnom prostredí. Primárnym cieľom projektu bolo zefektívnenie dostupnosti diagnostických a terapeutických možností pre túto cieľovú skupinu, čo sa vďaka podpore nadácie SPP aj podarilo realizovať.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.