Smútok za Katalin Lakatos, PhD.

katalinV stredu 26.10.2016 sme po ťažkej chorobe stratili výnimočného človeka, odborníčku na včasnú intervenciu pre deti s ohrozeným vývinom, úžasnú lektorku, terapeutku a priateľku, Katalin Lakatos PhD.

Vo svojom profesionálnom živote pracovala na vytvorení systému, ktorý by umožnil prepojenie detailného skríningového vyšetrenia s následným návrhom stimulačnej terapie pre deti s príznakmi neurovývinových porúch od ich najútlejšieho veku.

Tento systém prezentuje BHRG model, ktorý vytvorila, a ktorý prepája komplexné hodnotenie s cielenou terapiou navrhnutou podľa špecifických potrieb detí s vývinovými poruchami vo veku od 3 mesiacov do 14 rokov. Model BHRG obsahuje Longitudinálny komplexný test pre deti od 3 mesiacov do 5 rokov (Longikid 1,2), Senzomotorický test organickej zrelosti pre deti od 5 rokov (SMT) a terapeutické postupy – Plánovaný senzomotorický tréning (individuálny PSMT1, skupinový PSMT2), hydroterapeutickú rehabilitačnú gymnastiku (HRG), „vaňovú“ HRG pre predčasniatka a bábätká s vývinovým oneskorením, individuálne kognitívne tréningy.

Od roku 1993 viedla nadáciu BHRG, v ktorej sa so svojimi kolegyňami venovala intenzívnej práci s deťmi s rôznymi neurovývinovými poruchami, s DMO, oneskoreným motorickým vývinom, oneskoreným vývinom reči, autizmom, ADHD, mentálnymi deficitmi, poruchami správania a učenia. Popritom neustále rozširovala svoje vzdelanie, spoluprácu so zahraničnými inštitúciami a odborníkmi, prednášala na univerzite, publikovala…

Vďaka jej nadaniu, odbornosti a zanietenej práci je dnes nadácia BHRG špičkovým terapeutickým, školiacim a výskumným pracoviskom, v ktorom pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú, vrátane mnohých detí zo Slovenska. Celý život presadzovala prístup proti prúdu definitívneho škatuľkovania detí do diagnóz s vopred daným limitovaným osudom. Jej neinvazívny model včasnej intervencie umožňoval každému dieťaťu posunúť sa vpred smerom k naplneniu svojich možností a zvládnutiu problémových prejavov, smerom k samostatnosti, sociálnej a školskej inklúzii. Každé dieťa má dostať šancu na včasnú terapeutickú pomoc, šancu začleniť sa medzi ostatných.

Katalin stála aj pri založení RATY, našou prvou akciou bola jej výborná prednáška v kine Lumiere v júni 2015. Našou spoločnou snahou bolo a stále ostáva sprístupnenie BHRG modelu deťom, rodičom a odborníkom na Slovensku.

Vždy existuje aspoň 7 spôsobov ako spraviť z myšlienky skutočnosť, napriek všetkým prekážkam, Kati patrí medzi tých vzácnych ľudí, ktorí podľa tohto princípu dokázali tvoriť a žiť. Ďakujeme.