Zvýšenie kvality a dostupnosti terapeutických služieb pre deti s poruchami autistického spektra.

Termín a miesto realizácie .1. 6. 2016-1. 10. 2016, Bratislava. Cieľom projektu bol nákup špeciálnych testovacích nástrojov pre prácu s deťmi s PAS.

Projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj.
bsk
Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja pre projekt „Zvýšenie kvality a dostupnosti terapeutických služieb pre deti s poruchami autistického spektra“ sme zakúpili dve kompletné sady testovacích nástrojov s manuálom potrebné k efektívnemu stanoveniu cieľov ABA terapie pre deti s autizmom: VB MAPP a ABLLS-R. Umožníme tak deťom s PAS absolvovať hodnotenie pomocou VB MAPP a ABLLS-R pod vedením behaviorálnej analytičky Ivany Trellovej, BCBA a následné efektívnejšie zamerané nastavenie cieľov terapeutickej intervencie.

VB-MAPP – Ohodnotenie medzníkov verbálneho správania
(The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program):

VB MAPP sa najčastejšie používa na hodnotenie zručností ľudí s autizmom a inými vývinovými poruchami, no možno ho využiť aj v prípade ohodnotenia zručností detí s oneskoreným vývinom reči. Hodnotenie realizuje behaviorálny analytik (BCBA), pričom sa zameriava na silnejšie a slabšie stránky zručností dieťaťa, ktoré môžu výrazne ovplyvniť vývin reči a jeho sociálny vývin.
Výsledky VB MAPP ohodnotenia:
– pomáhajú stanoviť prioritné ciele ďalšej intervencie
-sú východiskom pri zostavovaní individuálneho študijného plánu pre dieťa a nástrojom sledovania progresu v nadobúdaní zručností
– poskytujú tiež cennú spätnú väzbu rodičom a odborníkom, ktorí s dieťaťom pracujú
VB-MAPP ohodnotenie zostavil Mark Sungberg, Ph.D., BCBA-D a úspešne ho využíva vo svojej viac ako 30 ročnej výskumnej praxi v oblasti jazyka a intervencií pre deti s PAS.
VB-MAPP pozostáva z nasledujúcich čiastkových hodnotení:
Hodnotenie vývinových medzníkov: zamerané na 170 medzníkov, ktoré slúžia ako základ vývinu reči, učenia sa a sociálneho vývinu.
Hodnotenie prekážok: zamerané na identifikáciu prekážok, ktoré môžu brániť nadobúdaniu nových zručností
Hodnotenie zmeny/prechodu: slúži ako vodítko pri určovaní vzdelávacích potrieb dieťaťa
Analýza úloh a mapovanie zručností: kontrolný zoznam zručností podľa vývinových medzníkov, ktoré môžu byť využité pri každodenných vzdelávacích aktivitách a mapovaní zručností.
Užívateľská príručka obsahuje prísne kritériá; príklady, tipy pre hodnotiteľa a prehľad Skinnerovej analýzy verbálneho správania. Zahŕňa tiež nastavenie cieľov individuálneho vzdelávacieho programu, návrhy intervencií a priorít vzdelávania, ktoré sú merateľné, zmysluplné a dosiahnuteľné.
VB-MAPP poskytuje objektívne hodnotiace kritériá, vďaka čomu je efektívnym nástrojom pri terapeutickej intervencii s využitím ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy).

ABLLS-R – Hodnotenie základných jazykových a vzdelávacích zručností
The Assessment of Basic Language and Learning Skills-Revised (ABLLS®-R):

ABLLS-R je hodnotiaci a vzdelávací nástroj využívaný v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) na meranie základných lingvistických a funkčných schopností dieťaťa s PAS a inými vývinovými poruchami.
Prvá verzia ABLLS bola vytvorená v roku 1998 Jamesom W. Partingtonom, Ph.D., BCBA-D a Markom L. Sundgergom, Pd.D, BCBA-D. V roku 2006 bolo hodnotenie prepracované na nové vydanie s názvom ABLLS®-R. Prepracovaná verzia obsahuje viac nových úloh a špecifický postup vo vývinovom poradí v rámci rôznych oblastí.

ABLLS®-R:
Pri tomto hodnotení behaviorálny analytik používa podrobné sety na ohodnotenie základných jazykových, akademických, sebaobslužných, školských zručností a zručností v hrubej a jemnej motorike dieťaťa s autizmom, pričom podskupiny zručností korešpondujú so zručnosťami, ktoré dosahuje v danom veku typicky vyvíjajúce sa dieťa.
Hodnotenie poskytuje:
prehľad o úrovni zručností dieťaťa pre rodičov a odborníkov
pomáha rodičom a odborníkom nastaviť individuálny vzdelávací program dieťaťa, v závislosti od komplexnosti a štádia už osvojených zručností