o BHRG

Inštitút BHRG (Budapešť, Maďarsko) zabezpečuje od roku 1993 vyšetrenia detí s vývinovými odchýlkami využitím špeciálneho testovania a zabezpečuje individuálne a skupinové pohybové terapie ako aj kognitívne terapie zamerané na komplexný raný rozvoj detí s ohrozeným vývinom. Zároveň funguje ako školiace, výskumné a metodické centrum. Je materskou inštitúciou terapií PSMT-1, 2 a Hydroterapeutickej rehabilitačnej gymnastiky (HRG), ktoré skoncipovala riaditeľka inštitútu BHRG Katalin Lakatos, PhD.

Od januára 2016 je RATA o.z. výhradným partnerom inštitútu BHRG na Slovensku. Našim spoločným úsilím je prenos dobrej praxe skúsených odborníkov inštitútu BHRG na Slovensko, s cieľom zabezpečiť efektívnu včasnú starostlivosť o deti s vývinovými odchýlkami od čo najútlejšieho veku. V spolupráci s inštitútom BHRG pripravujeme v najbližšej dobe školenia pre odborníkov v diagnostike AMV a terapie PSMT1. Pre podrobnejšie informácie o pripravovaných školeniach nás kontaktujte emailom alebo telefonicky. Rodičia detí s podozrením na odchýlky vo vývine nás môžu zároveň kontaktovať emailom alebo telefonicky a svoje deti zapísať do čakacích listov na diagnostiku, ktorá bude prebiehať počas školení v auguste 2016 pod supervíziou Katalin Lakatos, PhD. Kontakty nájdete tu.

Inštitút BHRG pomáha deťom s poruchami nervovej sústavy, deťom s odlišným vývinom, vývinovými poruchami, rovnako aj deťom s primeraným stupňom intelektu, ale s poruchami učenia, správania alebo s motorickými problémami. Terapeuti inštitútu BHRG sú špeciálne školení a pravidelne sa doškoľujú a ďalej vzdelávajú, čím sa snažíme zabezpečiť čo najaktuálnejšiu aplikáciu nových poznatkov v starostlivosti o im zverené deti.

Našu terapeutickú činnosť a celkový jej priebeh zaznamenávame a dokumentujeme pomocou videozáznamov, ktoré vyhodnocujeme a využívame na ďalšie vzdelávanie a ako metodický materiál pri rozličných konferenciách, ktoré usporiadame.

Od roku 1994 ukončilo akreditované terapeutické a diagnostické vzdelávanie v inštitúte BHRG v Maďarsku 1400 odborníkov, od roku 2012 sa 70 našich absolventov zapísalo do programu Vzdelávacej Sústavy, kde pomocou špecializovaného teoretického a praktického odborného transferu poznatkov a videoskúšok mohli dosiahnuť vyššiu vzdelanostnú úroveň a odbornosť. Sme v neustálom kontakte s našimi bývalými poslucháčmi, registrovanými v celoštátnej databáze, ktorí majú možnosť obrátiť sa na nás v prípade odbornej konzultácie, resp. zúčastniť sa na našich inovatívnych kurzoch.

Vízia

Pomáhať deťom, s poruchami v oblasti organickej zrelosti, ako špičková diagnostická, terapeutická a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje efektívne riešenie k úspešnému začleneniu sa detí s ohrozeným vývinom do školského systému.

Poslanie

Na základe našich komplexných vyšetrení a ich následnom vyhodnotení zostaviť „na mieru šitú“ individuálnu terapiu pre dieťa ako dlhodobý program jeho rozvoja a následne ho v úzkej spolupráci s rodinou dieťaťa pod odbornou supervíziou realizovať.

Naše hodnoty

Úcta, rešpekt, spoľahlivosť, zodpovednosť a odbornosť voči deťom a ich rodinám, s ktorými pracujeme. Garanciou týchto hodnôt je neustály rozvoj vedomostí a odbornosti terapeutov, ktorí s nami spolupracujú.