terapie

1.TSMT 1 v slovenčine PSMT1 (Individuálny plánovaný senzomotorický tréning)

Na základe výsledkov vyšetrení BHRG (Longikid alebo AMV), doterajšej anamnézy a problémových symptómov dieťaťa je zostavený individuálny program cvičení, ktorý sa skladá z vyše 1000 variácií úloh. Individuálne zostavený tréning pohybovej terapie precvičujú s dieťaťom rodičia v domácom prostredí, s pravidelnými kontrolnými konzultáciami s terapeutom, pod vedením ktorého pracujú.

Cieľová skupina: deti, ktoré nie sú schopné spolupráce, deti s výrazným vývinovým oneskorením (pohybovým, mentálnym, rečovým), deti s poruchami správania a pozornosti, ktoré sú ešte nezrelé na spoluprácu v kolektíve.

Cieľ: Spustenie procesov, vedúcich k žiadanému stupňu dozrievania nervovej sústavy, posilnenie schopnosti kooperácie, redukcia nežiaducich prejavov, dosiahnutie veku primeraných motorických, psycho-kognitívnych a sociálnych zručností, integrácia primitívnych/dojčenských profilov, zosynchronizovanie pohybu a reči, ako predpokladu pre čo najskoršie začlenenie sa do kolektívu.


2.TSMT 2 v slovenčine PSMT 2 (Skupinový plánovaný senzomotorický tréning)

Skupinový tréning sa vo svojich teoretických základoch stotožňuje s individuálnym tréningom, ale je aplikovateľný v homogénnejšej skupine zrelších detí. Tréning je možné úspešne realizovať jedine využitím širokej škály rôznorodého náradia. Aplikované úlohy a cvičenia vedú k ich konkrétnemu zvládaniu a motorickému spracovaniu, lepšej ovládateľnosti pozornosti, k senzo-motorickej synchrónnosti, k zdokonaleniu exekutívnych zručností, k zlepšeniu držania tela, k zdokonaleniu priestorovej orientácie, k vyhraneniu laterality so zreteľom na dominanciu, k nástupu seriality, zmyslu pre rytmus a motorickú kreativitu, napomáhajú súčasnému viac kanálovému rozvoju pozornosti, pri ktorom dochádza k vytvoreniu integrácie tzv. primitívnych/dojčenských reflexných profilov. Tieto zručnosti a schopnosti tvoria nevyhnutný základ školskej zrelosti.

Cieľová skupina: „nešikovné“, hyperaktívne, nezrelé deti, deti s poruchami učenia, deti s nedostatočným sebavedomím, deti so spektrálnymi poruchami (ADHD, ADD)

Cieľ: úspešné dosiahnutie školskej zrelosti, predovšetkým rozvoj schopností nevyhnutných pre začlenenie sa do školského procesu a kolektívu: imitácia, rozdelenie pozornosti, pamäť, postupnosť, zmysel pre rytmus, synchrónnosť reči a pohybu, zaťažiteľnosť, posúdenie situácie a schopnosť riešiť problémy, rozvíjanie skúsenostného pohybového učenia.


3.Hydroterapeutická rehabilitačná gymnastika (HRG)

Tento druh terapie v bazéne je účinným doplnením individuálnej alebo skupinovej terapie, ale aj v samostatnej forme pomáha pri problémoch so strachom, s odpútaním sa, pomáha deťom pri problémoch s koordináciou, udržiavaním rovnováhy, rovnako aj pri odbúravaní strachu z vody, urýchľuje zrenie nervových funkcií v podkôrovej oblasti.

Cieľová skupina: Deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom, „nemotorné“ deti, hyperaktívne deti, deti s oneskorenou školskou zrelosťou, deti so spektrálnymi poruchami, deti s nízkym sebavedomím.

Cieľ: Posilnenie účinkov terapie PSMT1, PSMT2, ich stupňovanie, upevňovanie vzťahu dôvery medzi rodičom a dieťaťom, zlepšenie sebaovládania, posilnenie spolupráce a exekutívnych funkcií, pohybovej koordinácie, zmyslu pre rytmus, priestorovú orientáciu, rovnováhu, pozornosť, posilnenie sebavedomia.