ako zistím, že sa niečo deje

Ak u svojho dieťaťa pozorujete nasledujúce prejavy, odporúčame kontaktovať nás, za účelom komplexného vyšetrenia dieťaťa

Diagnózy, pri ktorých je aplikácia PSMT I, PSMT II/HRG terapií vhodná:

Hyperaktivita, porucha pozornosti, PAS, Aspergerov syndróm, hypotónia, oneskorený vývin reči, oneskorený motorický vývin, poruchy jemnej/hrubej motoriky, nedostatky v kognitívnej oblasti, cerebral paresis (CP)

 
Typické rané prejavy ohrozeného vývinu dieťaťa od 3. mesiacov do 3. rokov
 
Oblasť motoriky:

 • trvalé poruchy prijímania potravy (satia)
 • odchýlky svalového tonusu
 • oneskorený/odlišný motorický vývin
 • neschopnosť udržať stabilitu/porucha rovnováhy
 • nerovnováha/asymetria v používaní pravej a ľavej časti tela
 • pretrvávanie dojčenských reflexov
 • spontánne prejavy patologickej súčinnosti viacerých druhov pohybu
 • oneskorený vývin jemnej motoriky/motorická nezrelosť
 • oneskorený vývin reči
 • absencia motorickej hry/ stereotypné motorické prejavy
 • oneskorený/ odlišný/ chýbajúci nástup motorickej imitácie

 
Psycho-kognitívna oblasť:

 • poruchy spánku
 • oslabenie/spomalenie zmyslových funkcií
 • nedostatočná/krátka pozornosť
 • porucha porozumenia reči a tvorby reči
 • oneskorený psychomotorický vývin
 • absencia koordinácie ruky a oka/nedostatočná koordinácia
 • oneskorený nástup príčinného/dôsledkového myslenia
 • absencia nástupu rolových hier
 • odchýlky v motivovateľnosti

 
Sociálne prejavy:

 • problémy s upokojením
 • problémy s naviazanosťou (personálnou)
 • znížená schopnosť kooperácie/neočakávané prejavy počas spolupráce
 • neschopnosť zdieľať emócie/atypické prejavy emócií
 • nekoordinovateľnosť
 • neporozumenie zákazom/ich nedodržiavanie
 • tvrdohlavé, egoistické správanie
 • agresia
 • sebapoškodzovanie
 • záchvaty zlosti

 

Typické prejavy ohrozeného vývinu dieťaťa medzi  3. až 6. rokom života
 
Oblasť motoriky:

 • slabá pohybová koordinácia, nepresné prevedenie pohybových úkonov
 • nedostatočné/zdĺhavé osvojovanie si nových pohybových úkonov
 • problémy s rozložením sily
 • dyspraxia, apraxia
 • grafomotorická nezrelosť
 • oneskorený vývin reči/rečovej motoriky
 • hyperaktivita
 • tiky
 • chybné držanie tela
 • oslabená schopnosť synchronizácie funkcií
 • slabé motorické kontrolné funkcie

 
Psycho-kognitívna oblasť:

 • mentálna retardácia
 • slabá pamäť
 • poruchy spracovania zmyslových vnemov
 • oneskorený vývin skúsenostného učenia
 • odchýlky telesnej konštrukcie, laterality, nedostatočná priestorová orientácia
 • hrozba výskytu dyslexie, dyskalkúlie
 • úzkosť, depresia
 • výskyt fóbií

 
Prejavy v sociálnej oblasti:

 • problémy so začlenením sa
 • problémy s osvojovaním si pravidiel
 • sťažená schopnosť chápania pravidiel
 • nevyspytateľné správanie pri dodržiavaní pravidiel
 • odchýlky v dynamike odpútavania a naviazanosti sa
 • odmietanie pomoci
 • odmietanie/prerušovanie činností, ktoré si vyžadujú dodržiavanie povinností/pravidiel
 • absencia kontrolných funkcií počas organizácie správania (prejavujúce sa najmä počas skupinových aktivít)
 • poruchy autistického spektra
 • detská úzkosť
 • depresia