ČO ROBÍME

Našim cieľom je pomáhať rodinám detí s ADHD, PAS a inými vývinovými poruchami riešiť problémy každodenného života, podporovať prístup k účinným terapeutickým metódam a k plnohodnotnému vzdelaniu pre ich deti a pomáhať im začleniť sa do sociálneho života, nájsť si v ňom svoje miesto a zázemie. Z vlastnej skúsenosti poznáme, čo znamená byť rodičom dieťaťa s touto diagnózou a čo je pre tieto deti a ich rodičov najväčšou výzvou.

A preto chceme predovšetkým:
– šíriť osvetu a informovať širokú verejnosť o potrebe ranej diagnostiky a intervencie detí s ADHD, PAS a inými vývinovými poruchami
– organizovať a podporovať podujatia, prednášky, konferencie a iné vzdelávacie aktivity, ktoré súvisia s cieľom združenia
– vydávať publikácie, ktoré súvisia s cieľom združenia
– organizovať a podporovať aktivity pre rodičov a deti s ADHD, PAS a inými vývinovými poruchami
– realizovať a podporovať projekty súvisiace s cieľmi činnosti združenia
– spolupracovať s domácimi a zahraničnými organizáciami s podobným zameraním za účelom rozvoja a výmeny skúseností
– spolupracovať s organizáciami štátnej, akademickej a komerčnej sféry a tretieho sektora, ktoré podporujú ciele a činnosť združenia